393/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

393
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2015 do 30. júna 2015 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. januára 2015 patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.
§ 2
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2015 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 5, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 6 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 7.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 K nariadeniu vlády č. 393/2014 Z.z.
Základná stupnica platových tarif zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z.z.
Osobitná stupnica platových tarif vybraných skupín zamestnancov
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z.z.
Osobitná stupnica platových tarif učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotnických zamestnancov
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z.z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z.z.
Základná stupnica platových tarif zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujem
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z.z.
Osobitná stupnica platových tarif vybraných skupín zamestnancov
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z.z.
Osobitná stupnica platových tarif učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotnických zamestnancov