394/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

394
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014,
ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 113 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2015 do 30. júna 2015 platová tarifa uvedená v prílohe č. 1.
§ 2
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. júla 2015 platová tarifa uvedená v prílohe č. 2.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 394/2014 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV(v eurách mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
1. 344,00
2. 369,50
3. 399,00
4. 433,50
5. 514,00
6. 545,00
7. 614,00
8. 657,50
9. 747,00
10. 849,50
11. 966,00
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 394/2014 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV(v eurách mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
1. 347,50
2. 373,50
3. 403,00
4. 438,00
5. 519,50
6. 550,50
7. 620,50
8. 664,50
9. 754,50
10. 858,00
11. 976,00