398/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

398
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. novembra 2014 bol v Bratislave podpísaný Program kultúrnej spolupráce na roky 2015 – 2019 medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky.
Program nadobudol platnosť 12. novembra 2014 v súlade s článkom 17 ods. 1.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.