405/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2014

405
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 114b ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z. a podľa § 160a ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
opatrenie z 9. decembra 2014 č. 23/2014, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu.
Cieľom schváleného opatrenia je určenie národného oprávnenia (tzv. národnej voľby) pre banky a obchodníkov s cennými papiermi vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú.v. EÚ L 176, 27. 6. 2013), podľa ktorého sa uplatnia národné požiadavky, limity, metódy, úrovne, koeficienty, percentuálne miery a podiely alebo iné pravidlá, ktoré z tohto nariadenia vyplývajú.
Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. marca 2007 č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 121/2007 Z. z.), v znení opatrenia č. 10/2007 (oznámenie č. 420/2007 Z. z.), opatrenia č. 17/2008 (oznámenie č. 443/2008 Z. z.), opatrenia č. 12/2010 (oznámenie č. 279/2010 Z. z.), opatrenia č. 3/2011 (oznámenie č. 145/2011 Z. z.) a opatrenia č. 1/2012 (oznámenie č. 9/2012 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 37/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.