407/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

407
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 16. decembra 2014 č. 25/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu.
Cieľom opatrenia je zabezpečenie zberu údajov potrebných na výpočet ukazovateľov likvidity banky a pobočky zahraničnej banky podľa nového ukazovateľa krytia likvidity, ktorý je účinný od 1. decembra 2014, a rovnako údajov o odmeňovaní v bankách v súlade s usmerneniami Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) pre oblasť odmeňovania, ktoré boli prijaté v priebehu roku 2014.
Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 222/2014 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 5. januára 2015.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 37/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.