408/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

408
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 15. októbra 2014 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z. a oznámenie č. 148/2014 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2015. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2015.
VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)
Článok 1
Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:
1.
V pravidle 2 odsek 1 znie:
"(1) V konaní pred Európskym patentovým úradom dokumenty možno podať osobným doručením, poštovými službami alebo prostriedkami elektronickej komunikácie. Prezident Európskeho patentového úradu stanoví detaily a podmienky a prípadne aj špeciálne formálne alebo technické požiadavky na podanie dokumentov. Najmä môže určiť, že musí byť vydané potvrdenie. Ak takéto potvrdenie nebude vydané v príslušnej lehote, európska patentová prihláška bude zamietnutá; následne podané dokumenty sa nebudú považovať za prijaté.".
2.
V pravidle 124 odsek 3 znie:
"(3) Zápis potvrdí zamestnanec zodpovedný za jeho vypracovanie a zamestnanec, ktorý viedol ústne konanie alebo dokazovanie, buď svojím podpisom alebo iným vhodným spôsobom.".
3.
V pravidle 125 odsek 1 a odsek 2 písmená a) a b) znejú:
"(1) Európsky patentový úrad bude automaticky informovať všetkých, ktorých sa týkajú rozhodnutia a predvolania a všetky oznámenia alebo iná komunikácia, od ktorej sa počíta lehota, alebo tie dotknuté osoby, ktoré musia byť informované podľa dohovoru alebo ktoré musia byť informované na základe nariadenia prezidenta Európskeho patentového úradu.
Každé oznámenie, ktoré sa má vykonať, má byť vo forme pôvodnej písomnosti, jej kópie, ktorá je overená alebo opatrená odtlačkom pečiatky Európskeho patentového úradu, alebo počítačom vytlačených písomností opatrených takým odtlačkom pečiatky, alebo elektronického dokumentu obsahujúceho takýto odtlačok pečiatky alebo inak overeného. Kópie písomností vydaných samotnými zúčastnenými stranami si takéto potvrdenie nevyžadujú.
(2)
Oznámenie sa vykonáva:
a)
poštovými službami v súlade s pravidlom 126;
b)
prostriedkami elektronickej komunikácie v súlade s pravidlom 127;".
4.
Pravidlo 126 vrátane nadpisu znie:
"Pravidlo 126
Oznámenie poštovými službami
(1)
Rozhodnutia, od ktorých sa odvíja plynutie lehoty na podanie sťažnosti alebo žiadosti o preskúmanie, predvolania a ďalšie písomnosti stanovené prezidentom Európskeho patentového úradu, sa oznamujú doporučenou zásielkou s doručenkou alebo obdobným spôsobom. Všetky ostatné oznámenia poštovými službami sa zasielajú doporučene.
(2)
Ak je oznámenie vykonané v súlade s odsekom 1, takýto list sa považuje za doručený adresátovi na desiaty deň od jeho odovzdania poskytovateľovi poštových služieb okrem prípadu, keď list nezastihol adresáta alebo ho zastihol neskôr; v prípade akéhokoľvek sporu je povinnosťou Európskeho patentového úradu stanoviť, či list došiel na miesto určenia, alebo stanoviť dátum, kedy bol list doručený adresátovi, podľa toho, o ktorý prípad ide.
(3)
Oznámenie v súlade s odsekom 1 sa považuje za doručené, aj ak je prevzatie listu odmietnuté.
(4)
V rozsahu, v akom nie je oznámenie poštovými službami upravené odsekmi 1 až 3, použije sa právny poriadok štátu, v ktorom sa oznámenie vykoná.".
5.
Pravidlo 127 vrátane nadpisu znie:
"Pravidlo 127
Oznámenie prostriedkami elektronickej komunikácie
(1)
Oznámenie sa môže vykonať prostriedkami elektronickej komunikácie, ktoré sú určené prezidentom Európskeho patentového úradu, a v súlade s podmienkami, ktoré stanovil.
(2)
Ak je oznámenie vykonané prostriedkami elektronickej komunikácie, elektronický dokument sa považuje za doručený adresátovi na desiaty deň po jeho odoslaní okrem prípadu, keď nedošiel na miesto určenia alebo keď na miesto určenia došiel neskôr; v prípade akéhokoľvek sporu je povinnosťou Európskeho patentového úradu stanoviť, že elektronický dokument došiel na miesto určenia, alebo stanoviť deň, keď dosiahol miesto určenia, podľa toho, o ktorý prípad ide.".
6.
Nemecká verzia pravidla 129 odseku 1 znie:
(zmena len v prípade nemeckej verzie)
7.
V pravidle 133 odsek 1 znie:
"(1) Písomnosť oneskorene prijatá Európskym patentovým úradom sa pokladá za prijatú včas, ak bola odovzdaná uznávanému poskytovateľovi poštových služieb v čase pred uplynutím lehoty za podmienok stanovených prezidentom Európskeho patentového úradu okrem prípadu, keď bola písomnosť prijatá neskôr ako tri mesiace po uplynutí lehoty.".
8.
V pravidle 134 odsek 1 znie:
"(1) Ak lehota uplynie v deň, keď niektorý z prijímacích úradov Európskeho patentového úradu podľa pravidla 35 odseku 1 neprijíma písomnosti, alebo v deň, keď z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, nie je doručovaná bežná pošta, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho dňa, keď všetky prijímacie úrady prijímajú písomnosti a keď je doručovaná bežná pošta. Ak písomnosti podané jedným z prostriedkov elektronickej komunikácie povolenej prezidentom Európskeho patentového úradu podľa pravidla 2 odseku 1 nemôžu byť prijaté, prvá veta sa uplatní primerane.".
9.
V pravidle 134 odsek 5 znie:
"(5) Bez ohľadu na odseky 1 až 4 príslušný účastník konania môže poskytnúť dôkaz, že v niektorom z desiatich dní predo dňom uplynutia lehoty doručovanie alebo podanie pošty bolo prerušené z dôvodu mimoriadnych okolností ako prírodnej katastrofy, vojny, občianskych nepokojov, všeobecných porúch ktoréhokoľvek prostriedku elektronickej komunikácie povoleného prezidentom Európskeho patentového úradu podľa pravidla 2 odseku 1 alebo z iných podobných dôvodov zasahujúcich miesto bydliska účastníka alebo jeho zástupcu alebo miesto ich podnikania. Ak predložený dôkaz presvedčí Európsky patentový úrad, oneskorene prijatý dokument sa pokladá za prijatý včas za predpokladu, že poštová zásielka alebo podanie bolo vykonané najneskôr piaty deň po skončení prerušenia.".
Článok 2
Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2015.
V Mníchove 15. októbra 2014
IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION of 5 October 1973 as amended by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 15 October 2014
Article 1
The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:
1.
Rule 2(1) shall read as follows:
"(1) In proceedings before the European Patent Office, documents may be filed by delivery by hand, by postal services or by means of electronic communication. The President of the European Patent Office shall lay down the details and conditions and, where appropriate, any special formal or technical requirements for the filing of documents. In particular, he may specify that confirmation must be supplied. If such confirmation is not supplied in due time, the European patent application shall be refused; documents filed subsequently shall be deemed not to have been received.".
2.
Rule 124(3) shall read as follows:
"(3) The minutes shall be authenticated by the employee responsible for drawing them up and by the employee who conducted the oral proceedings or taking of evidence, either by their signature or by any other appropriate means.".
3.
Rule 125(1) and (2)(a) and (b) shall read as follows:
"(1) The European Patent Office shall, as a matter of course, notify those concerned of decisions and summonses, and of any notice or other communication from which a time limit is reckoned, or of which those concerned must be notified under the Convention, or of which notification has been ordered by the President of the European Patent Office. Any notification to be made shall take the form of the original document, a copy thereof certified by or bearing the seal of the European Patent Office, a computer print-out bearing such seal or an electronic document containing such seal or otherwise certified. Copies of documents emanating from the parties themselves shall not require such certification.
(2)
Notification shall be made:
(a)
by postal services in accordance with Rule 126;
(b)
by means of electronic communication in accordance with Rule 127;".
4.
Rule 126 shall read as follows:
"Rule 126
Notification by postal services
(1)
Decisions incurring a period for appeal or a petition for review, summonses and other such documents as determined by the President of the European Patent Office shall be notified by registered letter with advice of delivery or equivalent. All other notifications by postal services shall be by registered letter.
(2)
Where notification is effected in accordance with paragraph 1, the letter shall be deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its handover to the postal service provider, unless it has failed to reach the addressee or has reached him at a later date; in the event of any dispute, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as the case may be.
(3)
Notification in accordance with paragraph 1 shall be deemed to have been effected even if acceptance of the letter has been refused.
(4)
To the extent that notification by postal services is not covered by paragraphs 1 to 3, the law of the State in which the notification is made shall apply.".
5.
Rule 127 shall read as follows:
"Rule 127
Notification by means of electronic communication
(1)
Notification may be effected by means of electronic communication as determined by the President of the European Patent Office and under the conditions laid down by him.
(2)
Where notification is effected by means of electronic communication, the electronic document shall be deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its transmission, unless it has failed to reach its destination or has reached its destination at a later date; in the event of any dispute, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the electronic document has reached its destination or to establish the date on which it reached its destination, as the case may be.".
6.
The German version of Rule 129(1) shall read as follows:
(Amendment to the German version only)
7.
Rule 133(1) shall read as follows:
"(1) A document received late at the European Patent Office shall be deemed to have been received in due time if it was delivered to a recognised postal service provider in due time before expiry of the period in accordance with the conditions laid down by the President of the European Patent Office, unless the document was received later than three months after expiry of the period.".
8.
Rule 134(1) shall read as follows:
"(1) If a period expires on a day on which one of the filing offices of the European Patent Office under Rule 35, paragraph 1, is not open for receipt of documents or on which, for reasons other than those referred to in paragraph 2, mail is not delivered there, the period shall extend to the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt of documents and on which mail is delivered. The first sentence shall apply mutatis mutandis if documents filed by one of the means of electronic communication permitted by the President of the European Patent Office under Rule 2, paragraph 1, cannot be received.".
9.
Rule 134(5) shall read as follows:
"(5) Without prejudice to paragraphs 1 to 4, a party concerned may produce evidence that on any of the ten days preceding the day of expiry of a period the delivery or transmission of mail was dislocated due to an exceptional occurrence such as a natural disaster, war, civil disorder, a general breakdown in any of the means of electronic communication permitted by the President of the European Patent Office under Rule 2, paragraph 1, or other like reasons affecting the locality where the party or his representative resides or has his place of business. If the evidence produced satisfies the European Patent Office, a document received late shall be deemed to have been received in due time, provided that the mailing or the transmission was effected at the latest on the fifth day after the end of the dislocation.".
Article 2
This decision shall enter into force on 1 April 2015.
Done at Munich, 15 October 2014