410/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

410
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. decembra 2014,
ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 5 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Úhrada diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M1, bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť, je
a)
50 eur na jeden kalendárny rok,
b)
14 eur na jeden mesiac,
c)
10 eur na desať dní.
(2)
Úhrada diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami prípojnými vozidlami kategórie O1 a O2 dvojstopových jazdných súprav tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3,5 t, je
a)
50 eur na jeden kalendárny rok za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2,
b)
14 eur na jeden mesiac za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2,
c)
10 eur na desať dní za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 410/2014 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011).