411/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2014

411
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 12. novembra 2014 č. MF/21694/2014-725, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel.
Predmetným opatrením sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a právnické osoby.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a možno doň nazrieť na Ministerstva financií Slovenskej republiky.