413/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2014

413
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. decembra 2014 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky na roky 2014 – 2017.
Program nadobudne platnosť 31. decembra 2014 v súlade s článkom 16 ods. 1.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.