415/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

415
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 15. decembra 2014,
ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 94 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia je uvedený v prílohe tohto opatrenia.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Ján Richter v. r.
Príloha k opatreniu č. 415/2014 Z. z.