418/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

418
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15)
Normatív na žiaka prvého ročníka strednej odbornej školy a jeho nasledujúcich ročníkov vzdelávajúceho sa v študijnom odbore alebo v učebnom odbore zaradenom
a)
v zozname študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce,6b) je 90 % normatívu na žiaka príslušnej kategórie školy počas doby zaradenia študijného odboru alebo učebného odboru v tomto zozname,
b)
v zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,6b) je 110 % normatívu na žiaka príslušnej kategórie školy počas doby zaradenia študijného odboru alebo učebného odboru v tomto zozname.
(16)
Normatív na žiaka strediska praktického vyučovania, ktorý je žiakom prvého ročníka strednej odbornej školy a jeho nasledujúcich ročníkov vzdelávajúceho sa v študijnom odbore alebo učebnom odbore zaradenom
a)
v zozname študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce,6b) je 90 % normatívu na žiaka strediska praktického vyučovania počas doby zaradenia študijného odboru alebo učebného odboru v tomto zozname,
b)
v zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce6b) je 110 % normatívu na žiaka strediska praktického vyučovania počas doby zaradenia študijného odboru alebo učebného odboru v tomto zozname.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z.“.
2.
V § 7 ods. 14 písmeno b) znie:
„b)
všetci žiaci
1.
základných škôl a špeciálnych základných škôl vrátane internátnych škôl, ktorí majú zabezpečené stravovanie v zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok,
2.
škôl podľa § 2 ods. 1 okrem základných škôl a špeciálnych základných škôl vrátane internátnych škôl, ktorí majú zabezpečené stravovanie v zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je obec,
3.
do 15 rokov veku zo škôl podľa § 2 ods. 1 okrem základných škôl a špeciálnych základných škôl vrátane internátnych škôl, ktorí majú zabezpečené stravovanie v zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
§ 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 433/2012 Z. z.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa slová "ods. 3" nahrádzajú slovami "ods. 3 a 4".
5.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
Robert Fico v. r.