420/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

420
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Sb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 566/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
Príloha č.1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto nariadeniu vlády.
2.
Príloha č.1 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto nariadeniu vlády.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 420/2014 Z. z.
STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH V EURÁCH MESAČNE
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 420/2014 Z. z.
STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH V EURÁCH MESAČNE