43/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2014

43
ZÁKON
z 29. januára 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 468/2009 Z. z., zákona č. 43/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z. a zákona č. 40/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 2 poslednej vete sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „semien a“.
2.
V § 19 ods. 1 druhej vete sa za slovo „dovoz“ vkladajú slová „semien a“.
3.
Slovo „izomér“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte prílohy č. 1 nahrádza slovom „stereoizomér“ v príslušnom tvare.
4.
Slová „okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise1)“ sa v celom texte prílohy č. 1 I. skupine omamných látok nahrádzajú slovami „okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 v prílohe č. 1 sa vypúšťa.
5.
V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa vypúšťa riadok „Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,14-etenomorfinán-7-yl) pentán-2-ol“.
6.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa pred riadok „1-Benzylpiperazín, BZP, chemicky 1-benzyl-1,4-diazacyklohexán“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
„AM-2201, chemicky 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naftalén-1-yl)
5-(2-aminopropyl)indol, 5-API, 5-IT, chemicky 2-(1H-indol-5-yl)-1-metyl-etylamín“.
7.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Brolamfetamín, DOB, chemicky 1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Bufedrón, chemicky 2-(metylamino)-1-fenylbután-1-ón“.
8.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „2 C-T-7, chemicky 2,5-dimetoxy-4n-propyl-tiofenetylamín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Desoxypipradrol (2-DPMP), chemicky 2-difenylmetylpiperi-dín“.
9.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „5-Metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín, MMDA, chemicky 1-(3,4- metyléndioxy-5-metoxyfenyl) propán-2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „4-Metylamfetamín, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-ami-nopropán“.
10.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Metyléndioxypyrovalerón, MDPV, chemicky (RS)-1-(benzo/d//1,3/dioxol-5-yl)-2- (pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
„4-metyletkatinón (4-MEC), chemicky 2-etylamino-1 -(4-metylfenyl)-1-propanón
3-metylmetkatinón (3-MMC), chemicky 1-(3-metylfe- nyl)-2-(metylamino)propán-1-ón“.
11.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „para-Metoxymetylamfetamín, PMMA, chemicky N-metyl-1-(4-metoxyfenyl) propán-2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Pentedrón, chemicky 2-metylamino-1-fenyl-1-pentanón“.
12.
V prílohe č. 1 II. skupine omamných látok sa za riadok „Etonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2 -(4-etoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-me- toxy-N-metyl-4,5-epoxy-6, 14-etenomorfinán-7-yl) pentán-2-ol“.
13.
V prílohe č. 1 II. skupine psychotropných látok sa za riadok „4-Fluóramfetamín, chemicky (RS)-1-(4-fluórfenyl) propán-2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „GHB, chemicky kyselina 4-hydroxybutánová“.
14.
V prílohe č. 1 III. skupine psychotropných látok sa vypúšťa riadok „GHB, chemicky kyselina 4-hydro-xybutánová“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.