5/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.01.2014

5
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 163 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
opatrenie zo 7. januára 2014 č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní (ďalej len „opatrenie“) (oznámenie č. 265/2011 Z. z.).
Účelom opatrenia je v kontexte rozsiahlej novelizácie zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, ku ktorej došlo na základe nadobudnutia účinnosti zákona č. 206/2013 Z. z., aktualizovať opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 a zabezpečiť tak jeho súlad s novelizovaným znením zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 1/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.