Predpis bol zrušený predpisom 75/2015 Z. z.

50/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2014 do 14.04.2015

50
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. februára 2014,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 128/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 230/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 61 sa vkladajú § 61a a 61b, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2014
§ 61a
Na žiadosti o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku podľa § 61b a na nové žiadosti o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku podané v roku 2014 sa nevzťahujú ustanovenia § 57 ods. 1 písm. b) a ods. 5.
§ 61b
(1)
Ak žiadateľ zaradený do opatrenia podľa § 16 a § 35 písm. b), c), f) a g), ktorý plnil podmienky v päťročnom záväzku v rokoch 2009 až 2013, chce v záväzku pokračovať do 31. decembra 2014, podá Pôdohospodárskej platobnej agentúre žiadosť o pokračovanie vykonávania opatrenia v roku 2014.
(2)
Žiadosť o pokračovanie vykonávania opatrenia v roku 2014 je povinný žiadateľ podať do 31. marca 2014 na formulári zverejnenom na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry; na žiadosti podané po tomto termíne sa neprihliada.
(3)
Žiadosť o platbu podá žiadateľ podľa odseku 1 v termíne určenom vo výzve zverejnenej na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry a na formulári s určenými prílohami.
(4)
Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný naďalej dodržiavať podmienky jednotlivých opatrení podľa tohto nariadenia vlády do 31. decembra 2014.
(5)
Na žiadateľa podľa odseku 1 sa nevzťahuje ustanovenie § 40 ods. 1 druhá veta.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2014.
Robert Fico v. r.