51/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2014

51
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 24. februára 2014,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení spôsobu a kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 154 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje
§ 1
(1)
Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode (ďalej len „zmluva“) vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia podľa § 9a ods. 4 písm. d) zákona (ďalej len „hodnotenie kritéria kvality plnenia“) sa uskutoční slovným hodnotením kritéria kvality plnenia a porovnaním skutočnej hodnoty znaku kvality s referenčnou hodnotou znaku kvality, ak možno povinnosti dodávateľa dohodnuté v zmluve objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať.
(2)
Referenčná hodnota znaku kvality je požadovaná hodnota dohodnutá v zmluve. Skutočná hodnota znaku kvality predstavuje plnenie dodávateľa poskytnuté na základe zmluvy.
(3)
Výsledkom porovnania je hodnota od 0 do 100 %, ktorá sa dosiahne v závislosti od charakteru a počtu posudzovaných znakov kvality.
§ 2
(1)
Výsledná hodnotiaca známka podľa § 9a ods. 6 zákona sa vypočíta podľa vzorca:
vzorec
pričom:
VHZ – výsledná hodnotiaca známka
PUZpp– PUZpp sa rovná 0, ak nedošlo k predčasnému ukončeniu zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa (ďalej len „podstatné porušenie“), alebo sa rovná 1, ak došlo k predčasnému ukončeniu zmluvy z dôvodu podstatného porušenia
PUZip – PUZip sa rovná 0, ak nedošlo k predčasnému ukončeniu zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu iného porušenia povinností dodávateľa, ako je podstatné porušenie (ďalej len „iné porušenie“), alebo sa rovná 1, ak došlo k predčasnému ukončeniu zmluvy z dôvodu iného porušenia
Va – váha kritéria kvality predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu iného porušenia
Vb – váha kritéria kvality celkové trvanie omeškania dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa (ďalej len „celkové omeškanie“)
Oc – celkové omeškanie v dňoch; ide o číslo z množiny celých kladných čísel a 0, ak je jeho hodnota väčšia ako hodnota Dp, rovná sa hodnote Dp
Dp – plánovaná dodávka v dňoch podľa zmluvy; ide o číslo z množiny celých kladných čísel okrem 0.
(2)
Váha kritéria kvality predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu iného porušenia (Va) je 80 a váha kritéria kvality celkové omeškanie (Vb) je 20.
(3)
Do kritéria celkové omeškanie sa nezapočítava prípustné omeškanie dohodnuté v zmluve.
(4)
Výsledná hodnotiaca známka sa matematicky zaokrúhli na celé číslo.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2014.
Zita Táborská v. r.