52/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.2014

52
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3 z 18. februára 2014, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom.
Opatrením sa dosahuje súlad so skutočnosťou, že opatrenie Národnej banky Slovenska upravujúce platobné tituly je s účinnosťou od 1. januára 2014 zrušené.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 5/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.