53/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.2014

53
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos z 5. februára 2014 č. 10938-OL-2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra (oznámenie č. 399/2010 Z. z.) v znení výnosu z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011 (oznámenie č. 282/2011 Z. z.), výnosu z 24. augusta 2012 č. S04983-OL-2012 (oznámenie č. 254/2012 Z. z.), výnosu z 5. októbra 2012 č. 07617-OL-2012 (oznámenie č. 316/2012 Z. z.) a výnosu z 18. novembra 2013 č. S08305-OL-2013 (oznámenie č. 401/2013 Z. z.).
Týmto výnosom sa upravuje minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý obsahuje okrem teoretických vedomostí a praktických zručností v odbore všeobecné lekárstvo aj teoretické vedomosti a praktické zručnosti v súvisiacich odboroch. Dĺžka špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo sa skracuje na tri roky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2014.
Výnos je uverejnený v čiastkach č. 11 až 20/2014 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.