6/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.01.2014

6
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 10. januára 2014 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 zo 17. decembra 2013 uzatvorená medzi Slovenskou asociáciou poisťovní
a
Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 z 20. decembra 2013 uzatvorená medzi Slovenskou bankovou asociáciou
a
Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.