65/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.2014

65
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 18. februára 2014
o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
1.
Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie vydáva do obehu pamätné euromince v nominálnej hodnote 2 eurá (ďalej len „pamätná eurominca“).
b)
Pamätná eurominca má rovnaké technické parametre ako obehové euromince1) a na jej národnej strane bude použitý pamätný motív [bod 2 písm. b)].
c)
Pamätná eurominca má štatút zákonného platidla v celej eurozóne.
2.
Vzhľad pamätnej euromince
a)
Pamätná eurominca sa vydáva s novou spoločnou európskou stranou.2)
b)
Na národnej strane pamätnej euromince je vyobrazená štylizovaná skratka Európskej únie „EÚ“ so štátnym znakom Slovenskej republiky v popredí. V pravej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch dátum vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie „1. 5. 2004“. Pod ním je letopočet „2014“. V spodnej časti pamätnej euromince je v opise vnútorného kruhu zľava doprava názov štátu „SLOVENSKO“ a v jej hornej časti je v opise zľava doprava text „10. VÝROČIE VSTUPU DO EURÓPSKEJ ÚNIE“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je v ľavej spodnej časti pamätnej euromince a štylizované iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Márie Poldaufovej „MP“ sú v jej pravej spodnej časti. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd Európskej únie.
c)
Na hrane pamätnej euromince je nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový list.
obrázok 01
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: apríl 2014
Jozef Makúch v. r.
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/zv. 01) v platnom znení.
2)
Informácia Komisie č. 2006/C 225/05 o nových spoločných stranách obehových euromincí (Ú. v. EÚ C 225, 19. 9. 2006).