73/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2014

73
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. februára 2014,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 54/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. Smernica Komisie 2013/8/EÚ z 26. februára 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých komponentoch a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov na účel prispôsobenia jej technických ustanovení (Ú. v. EÚ L 56, 28. 2. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.
Robert Fico v. r.