74/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

74
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. marca 2014,
ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Údaje do národných zdravotných registrov podľa § 4 ods. 1 písm. b) až l) zákona sa poskytujú prostredníctvom hlásení elektronicky
a)
on-line zápisom prostredníctvom web aplikácie do informačného systému národného centra zdravotníckych informácií,
b)
vo formáte Extensible Markup Language (XML) zasielaného národnému centru zdravotníckych informácií prostredníctvom zabezpečenej siete alebo do jeho elektronickej schránky1) alebo
c)
vo formáte Extensible Markup Language (XML) na dátovom nosiči.
(2)
Údaje do národného registra elektronických zdravotných knižiek podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona sa poskytujú on-line zápisom vytvorením elektronického zdravotného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke.
§ 2
(1)
Zoznam hlásení do národného onkologického registra, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného onkologického registra, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Zoznam hlásení do národného registra pacientov s diabetes mellitus, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra pacientov s diabetes mellitus, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Zoznam hlásení do národného registra pacientov s vrodenou vývojovou chybou, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra pacientov s vrodenou vývojovou chybou, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Zoznam hlásení do národného registra pacientov so srdcovocievnym ochorením, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra pacientov so srdcovocievnym ochorením, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Zoznam hlásení do národného registra pacientov s neurologickým ochorením, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra pacientov s neurologickým ochorením, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 5.
(6)
Zoznam hlásení do národného registra pacientov s chronickým ochorením pľúc, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra pacientov s chronickým ochorením pľúc, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 6.
(7)
Zoznam hlásení do národného registra pacientov s tuberkulózou, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra pacientov s tuberkulózou, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 7.
(8)
Zoznam hlásení do národného artroplastického registra, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného artroplastického registra, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 8.
(9)
Zoznam hlásení do národného registra pacientov so zápalovým reumatickým ochorením, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra pacientov so zápalovým reumatickým ochorením, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 9.
(10)
Zoznam hlásení do národného registra osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 10.
(11)
Zoznam hlásení do národného registra osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 11.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.
NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ REGISTER
a) Podrobnosti o obsahu
V národnom onkologickom registri sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou podľa MKCH-10:
1. zhubné nádory (C00.0 – C97),
2. nádory in situ (D00.0 – D09.9),
3. nádory neistého biologického správania (D37.0 – D48.9),
4. nezhubné nádory nervovej sústavy (D32.0 – D33.9),
5. nezhubné nádory endokrinných žliaz (D35.0 – D35.9).
b) Zoznam hlásení a ich charakteristika
Zoznam hlásení:
1. hlásenie zhubného nádoru,
2. kontrolné hlásenie zhubného nádoru,
3. hlásenie o histopatologickej diagnostike zhubného nádoru.
Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav pacienta, určenie diagnózy a jej TNM (tumor, nodus, metastázy) klasifikácia zhubných nádorov, liečebné postupy vrátane operačného výkonu.
c) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
d) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý určil definitívnu diagnózu.
e) Podrobnosti o lehotách hlásení
Do 30 dní od určenia definitívnej diagnózy.
Do 30 dní od ukončenia onkologickej liečby.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.
NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV S DIABETES MELLITUS
a) Podrobnosti o obsahu
V národnom registri pacientov s diabetes mellitus sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou podľa MKCH-10: diabetes mellitus (E10.01 – E14.91).
Národný register pacientov s diabetes mellitus zahŕňa:
1. register diabetes mellitus u detí,
2. register diabetes mellitus u dospelých.
b) Zoznam hlásení a ich charakteristika
Zoznam hlásení:
1. hlásenie diabetes mellitus u detí,
2. hlásenie diabetes mellitus u dospelých.
Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav pacienta, určenie diagnózy, nastavenie liečby, rodinná a osobná anamnéza a rizikové faktory životného štýlu.
c) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
d) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením:
1. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
2. endokrinológia.
Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci ambulanciu:
1. diabetologickú,
2. endokrinologickú,
3. pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy.
e) Podrobnosti o lehotách hlásení
Do 30 dní od určenia diagnózy.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.
NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV S VRODENOU VÝVOJOVOU CHYBOU
a) Podrobnosti o obsahu
V národnom registri pacientov s vrodenou vývojovou chybou sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou podľa MKCH-10:
1. poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby (D66 – D68.2),
2. choroby štítnej žľazy (E03.0 – E03.1),
3. vrodené chyby nervového systému (Q00.1 – Q07.9),
4. vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku (Q10.0 – Q18.9),
5. vrodené chyby obehovej sústavy (Q20.0 – Q28.9),
6. vrodené chyby dýchacej sústavy (Q30.0 – Q34.9),
7. rázštep pery a rázštep podnebia (Q35.1 – Q37.9),
8. iné vrodené chyby tráviacej sústavy (Q38.0 – Q 45.9),
9. vrodené chyby genitálnych orgánov (Q50.0 – Q56.4),
10. vrodené chyby močovej sústavy (Q60.0 – Q64.9),
11. vrodené chyby a deformácie svalov a kostry (Q65.0 – Q79.9),
12. iné vrodené chyby (Q80.0 – Q89.9),
13. chromozómové anomálie nezatriedené inde (Q90.0 – Q98.9).
Národný register pacientov s vrodenou vývojovou chybou zahŕňa:
1. register vrodených vývojových chýb,
2. register vrodených chýb srdca.
b) Zoznam hlásení a ich charakteristika
Zoznam hlásení:
1. hlásenie vrodenej vývojovej chyby u živonarodených a mŕtvonarodených detí,
2. hlásenie vrodenej vývojovej chyby u plodu – genetika,
3. hlásenie vrodenej vývojovej chyby – dedičné, genetické chyby a zriedkavé choroby,
4. hlásenie vrodenej chyby srdca.
Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je určenie diagnózy a jej špecifická medzinárodná klasifikácia u vybraných skupín chorôb, mimo klasifikácie MKCH-10, rizikové faktory zdravia v osobnej a rodinnej anamnéze matky.
c) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
d) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením:
1. neonatológia vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti,
2. pediatria vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti,
3. jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov.
Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci ambulanciu:
1. všeobecnej starostlivosti o deti a dorast,
2. pediatrickej kardiológie,
3. lekárskej genetiky.
e) Podrobnosti o lehotách hlásení
Do 30 dní od určenia diagnózy.
Do 30 dní od ukončenia genetického vyšetrenia.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.
NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV SO SRDCOVOCIEVNYM OCHORENÍM
a) Podrobnosti o obsahu
V národnom registri pacientov so srdcovocievnym ochorením sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou podľa MKCH-10:
1. zhubný nádor srdca, medzipľúcia a pohrudnice (C38.0 – C38.8),
2. zdĺhavé reumatické choroby srdca (I05.0 – I08.9),
3. hypertenzná choroba (I10.00 – I15.91),
4. ischemická choroba srdca (I20.0 – I25.9),
5. iné choroby srdca (I30.0 – I43.8, I45.0, I47.0 – I50.9),
6. aneuryzma a rázštepová vydutina aorty (I71.0 – I71.9),
7. poranenie srdca (S26.0 – S26.9).
Národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením zahŕňa:
1. register pacientov s akútnym koronárnym syndrómom,
2. register detí s hypertenziou,
3. register kardiochirurgických výkonov.
b) Zoznam hlásení a ich charakteristika
Zoznam hlásení:
1. hlásenie akútneho koronárneho syndrómu,
2. hlásenie hypertenzie u detí,
3. hlásenie kardiochirurgického výkonu.
Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie diagnózy, intervenčné výkony, liečba, rodinná a osobná anamnéza a rizikové faktory životného štýlu.
c) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
d) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením:
1. vnútorné lekárstvo vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti so zameraním na metabolické poruchy a poruchy
rytmov,
2. kardiológia vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti so zameraním na metabolické poruchy a poruchy rytmov,
3. geriatria vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti so zameraním na metabolické poruchy a poruchy rytmov,
4. anestéziológia a intenzívna medicína,
5. kardiochirurgia.
Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci kardiologickú ambulanciu a ambulanciu pediatrickej kardiológie.
e) Podrobnosti o lehotách hlásení
Do 30 dní od určenia diagnózy.
Do 30 dní od vykonania operačného výkonu.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.
NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV S NEUROLOGICKÝM OCHORENÍM
a) Podrobnosti o obsahu
V národnom registri pacientov s neurologickým ochorením sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou podľa MKCH-10:
1. Parkinsonova choroba (G20.00 – G20.91),
2. Alzheimerova choroba (G30.0 – G30.9),
3. skleróza multiplex (G35.0 – G35.9),
4. tranzitórna ischemická ataka (G45.02 – G45.99),
5. polyneuropatia a iné poruchy periférneho nervového systému (G60.0 – G64),
6. choroby neurosvalovej platničky a svalu (G70.0 – G73.7),
7. cievna choroba mozgu (I60.0 – I64).
Národný register pacientov s neurologickým ochorením zahŕňa:
1. register cievnych mozgových príhod,
2. register sklerózy multiplex,
3. register neurodegeneratívnych chorôb,
4. register neuromuskulárnych chorôb.
b) Zoznam hlásení a ich charakteristika
Zoznam hlásení:
1. hlásenie cievnej mozgovej príhody,
2. hlásenie sklerózy multiplex,
3. hlásenie neurodegeneratívnej choroby,
4. hlásenie neuromuskulárnej choroby.
Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie diagnózy, liečba, rodinná a osobná anamnéza a rizikové faktory životného štýlu.
c) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
d) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením neurológia.
e) Podrobnosti o lehotách hlásení
Do 30 dní od určenia klinickej diagnózy.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.
NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV S CHRONICKÝM OCHORENÍM PĽÚC
a) Podrobnosti o obsahu
V národnom registri pacientov s chronickým ochorením pľúc sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou podľa MKCH-10:
1. sarkoidóza (D86.0),
2. cystická fibróza (E84.0, E84.58 – E84.9),
3. syndróm spánkového apnoe (G47.3),
4. chronická obštrukčná choroba pľúc (J44.00 – J44.99),
5. astma (J45.0 – J45.9),
6. intersticiálna choroba pľúc (J98.2, J98.4, J98.50, J98.58, J99.1),
7. pneumónia získaná v komunite (J15.0 – J15.9, J16.0, J16.8, J18.08),
8. stavy po transplantácii pľúc (Z94.2 – Z92.3).
Národný register pacientov s chronickým ochorením pľúc zahŕňa:
1. register chronickej obštrukčnej choroby pľúc,
2. register bronchiálnej astmy,
3. register cystickej fibrózy,
4. register inej chronickej choroby pľúc.
b) Zoznam hlásení a ich charakteristika
Zoznam hlásení:
1. hlásenie chronickej obštrukčnej choroby pľúc,
2. hlásenie cystickej fibrózy,
3. hlásenie bronchiálnej astmy,
4. hlásenie inej chronickej choroby pľúc.
Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie diagnózy, liečba, rodinná a osobná anamnéza a rizikové faktory životného štýlu.
c) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
d) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci ambulanciu:
1. pneumologicko-ftizeologickú,
2. klinickej imunológie a alergológie.
e) Podrobnosti o lehotách hlásení

Do 30 dní od určenia diagnózy.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.
NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV S TUBERKULÓZOU
a) Podrobnosti o obsahu
V národnom registri pacientov s tuberkulózou sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou podľa MKCH-10:
1. tuberkulóza (A15.0 – A19.9),
2. infekcie vyvolané inými mykobaktériami (A31.0 – A31.9).
b) Zoznam hlásení a ich charakteristika
Zoznam hlásení:
1. hlásenie tuberkulózy,
2. kontrolné hlásenie tuberkulózy.
Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav a jeho prognóza, určenie diagnózy, liečba, zdravotno-sociálna starostlivosť.
c) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
d) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci pneumológicko-ftizeológickú ambulanciu.
e) Podrobnosti o lehotách hlásení
Do 30 dní od určenia definitívnej diagnózy.
Kontrolné hlásenie do 12 mesiacov od ukončenia liečby.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.
NÁRODNÝ ARTROPLASTICKÝ REGISTER
a) Podrobnosti o obsahu
V národnom artroplastickom registri sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch, ktorí podstúpili primárnu a/alebo revíznu aloplastickú operáciu indikovanú pre chorobu podľa MKCH-10:
1. artróza (M16.0 – M16.9, M17.0 – M17.9, M19.01 – M19.99),
2. zlomenina pleca a ramena (S42.0 – S42.9),
3. zlomenina stehnovej kosti (S72.00 – S72.9),
4. zlomenina predkolenia vrátane členka (S82.0 – S82.9).
b) Zoznam hlásení a ich charakteristika
Zoznam hlásení:
1. hlásenie implantácie primárnej endoprotézy bedrového kĺbu,
2. hlásenie revízie endoprotézy bedrového kĺbu,
3. hlásenie implantácie primárnej endoprotézy kolenného kĺbu,
4. hlásenie revízie endoprotézy kolenného kĺbu,
5. hlásenie implantácie primárnej endoprotézy ramenného kĺbu,
6. hlásenie revízie endoprotézy ramenného kĺbu,
7. hlásenie implantácie primárnej endoprotézy členkového kĺbu,
8. hlásenie revízie endoprotézy členkového kĺbu.
Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie diagnózy, typy operačných výkonov a typy implantátov podľa ich konštrukcie.
c) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
d) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením:
1. ortopédia,
2. chirurgia,
3. úrazová chirurgia.
e) Podrobnosti o lehotách hlásení
Do 30 dní od vykonania operačného alebo iného ortopedického výkonu.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.
NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV SO ZÁPALOVÝM REUMATICKÝM OCHORENÍM
a) Podrobnosti o obsahu
V národnom registri pacientov so zápalovým reumatickým ochorením sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou podľa MKCH-10:
1. alkaptonúria (E70.2),
2. zápalové polyartropatie (M05.00 – M08.99),
3. systémové choroby spojivového tkaniva (M31.0 – M34.9),
4. spondylitis ankylosans (M45.00 – M45.09).
b) Zoznam hlásení a ich charakteristika
Zoznam hlásení:
hlásenie zápalovej reumatickej choroby.
Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie diagnózy, liečba, rodinná a osobná anamnéza.
c) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
d) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením reumatológia.
Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci reumatologickú ambulanciu alebo ambulanciu pediatrickej reumatológie.
e) Podrobnosti o lehotách hlásení
Do 30 dní od určenia diagnózy.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.
NÁRODNÝ REGISTER OSÔB S ÚRAZOM VYŽADUJÚCIM POSKYTNUTIE ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
a) Podrobnosti o obsahu
V národnom registri osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou podľa MKCH-10:
1. poranenia hlavy, krku (S00.00 – S19.9),
2. poranenie hrudníka (S20.0 – S29.9),
3. poranenie brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy (S30.0 – S39.9),
4. poranenie pleca a ramena, lakťa a predlaktia, zápästia a ruky (S40.0 – S69.9),
5. poranenie bedra a stehna, kolena a predkolenia, členkového kĺbu a nohy (S70.0 – S99.9),
6. poranenia postihujúce viaceré oblasti tela (T00.0 – T07),
7. účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným otvorom (T15.0 – T19.9),
8. popáleniny a poleptania (T20.0 – T32.99),
9. omrzliny (T33.0 – T35.7),
10. otrava liečivami, liekmi a biologickými látkami/toxické účinky látok používaných mimo lekárstva
(T36.0 – T65.9),
11. iné bližšie neurčené účinky vonkajších príčin (T66 – T78.9),
12. vystavenie účinkom živých mechanických síl (W50 – W64.9),
13. utopenie a topenie (W65 – W74.9),
14. iné náhodné udusenie (W75 – W84.9).
b) Zoznam hlásení a ich charakteristika
Zoznam hlásení:
hlásenie úrazu vyžadujúceho poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie diagnózy, liečba, informácie o okolnostiach vzniku úrazu, následky úrazu, resp. liečenia u detí.
c) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
d) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ ústavnej starostlivosti s oddelením chirurgia, úrazová chirurgia a ortopédia.
e) Podrobnosti o lehotách hlásení
Do 30 dní od prepustenia z ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.
NÁRODNÝ REGISTER OSÔB S PODOZRENÍM NA ICH ZANEDBÁVANIE, TÝRANIE, ZNEUŽÍVANIE A OSÔB, NA KTORÝCH BOLO PÁCHANÉ NÁSILIE
a) Podrobnosti o obsahu
V národnom registri osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o podozrení na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie identifikované na základe prítomnosti špecifických alebo nešpecifických príznakov poškodenia fyzického zdravia alebo psychického zdravia osôb.
b) Zoznam hlásení a ich charakteristika
Zoznam hlásení:
hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné chránené osoby.
Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných dát sú údaje o osobách, ktorých fyzické a/alebo duševné príznaky by mohli byť prejavom zanedbávania, týrania alebo zneužívania, a okolnostiach, za ktorých mohlo k takýmto stavom dôjsť.
c) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
d) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
e) Podrobnosti o lehotách hlásení
Do troch pracovných dní od zistenia podozrenia.
1)
§ 3 písm. i) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).