75/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2014

75
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. marca 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 7 znie:
„(7)
Zariadenie musí mať k dispozícii záchod s umývadlom s výtokom pitnej vody a teplej vody, umiestnený v zariadení alebo prístupný z chodby, z ktorej sa do tohto zariadenia vstupuje.“.
2.
V § 3 ods. 1 sa slovo „zariadením“ nahrádza slovom „prístrojom“ a slovo „zariadení“ sa nahrádza slovom „prístroji“.
3.
V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
4.
V § 3 ods. 2 sa slová „Opaľovacie zariadenie musí byť umiestnené“ nahrádzajú slovami „Opaľovací prístroj musí byť umiestnený“ a za slová „v prevádzkovej miestnosti“ sa vkladajú slová „alebo kabíne“.
5.
V § 3 ods. 3 sa slová „so solárnym“ nahrádza slovami „s opaľovacím“ a slová „účinné vetranie“ sa nahrádzajú slovami „účinné nútené vetranie1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.“.
6.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou.
7.
V § 7 ods. 1 sa slovo „zdroje“ nahrádza slovami „ultrafialové žiariče“ a slová „typom a“ sa vypúšťajú.
8.
V § 7 ods. 3 písm. c) sa slovo „použitie“ nahrádza slovom „obsluhu“ a nad slovo „prístroja“ sa umiestňuje odkaz 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
STN EN 60335-2-27 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením (36 1055).“.
9.
V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
doklad o výsledkoch merania ultrafialového žiarenia pri uvedení priestorov do prevádzky a doklad o výsledkoch merania ultrafialového žiarenia po výmene ultrafialových žiaričov opaľovacieho prístroja (§ 7 ods. 1),
e)
doklad, ktorý preukazuje, že zamestnanci, ktorí obsluhujú opaľovacie prístroje, dostali potrebné informácie a praktický výcvik súvisiaci s možným rizikom vyplývajúcim z expozície umelému optickému žiareniu.6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.“.
10.
V prílohe č. 2 sa slovo „zariadenie“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „prístroj“ v príslušnom tvare.
11.
V prílohe č. 2 uvádzacej vete k tabuľkám sa vypúšťajú slová „a pomeru hodnôt intenzity ožiarenia v oblastiach UVB a UVA“.
12.
V prílohe č. 2 sa pod tabuľku č. 1 vkladá text, ktorý znie:
„Použitie opaľovacích prístrojov:
Typy 1 a 2 sú určené na používanie v soláriách, kozmetických salónoch a podobných prevádzkach pod dozorom zaškolených osôb.
Typ 3 je vhodný na domáce a podobné použitie a môže ho používať aj nezaškolená osoba.
Typ 4 je určený na používanie na základe odporúčania lekára.“.
13.
V prílohe č. 2 tabuľke č. 2 sa slovo „soláriu“ nahrádza slovami „opaľovacom prístroji“.
14.
V prílohe č. 2 texte pod tabuľkou č. 2 sa vypúšťajú slová „Pomer nameraných hodnôt intenzity ožiarenia v oblastiach UVB a UVA nesmie počas celej doby používania ultrafialového žiariča presiahnuť hodnotu 2,2: Eer,B/Eer,A 2,2“ a slová „UV žiariče nesmú vysielať žiarenie v nebezpečnej miere.“ sa nahrádzajú slovami „Prístroje s ultrafialovými žiaričmi nesmú vysielať žiarenie s celkovou účinnou ožiarenosťou (efektívna ožiarenosť, erytemálna účinná intenzita ožiarenia) presahujúcou 0,3 W . m-2, posudzovanou podľa krivky spektrálnej erytemálnej účinnosti (akčná krivka CIE).“.
15.
V prílohe č. 2 texte pod tabuľkou č. 2 sa nad slovom „norma“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „5)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa v prílohe vypúšťa.
16.
V prílohe č. 2 grafe Krivka spektrálnej erytemálnej účinnosti (akčná krivka CIE) sa slová „Faktor váženia“ nahrádzajú slovami „Váhový činiteľ“.
17.
V prílohe č. 2 text k pojmu „Opaľovacie zariadenie“ znie:
„Opaľovací prístroj – elektrický spotrebič vybavený UV žiaričmi, používaný v soláriu na opaľovanie pokožky. Podľa vlnovej dĺžky a intenzity ožiarenia sa tieto opaľovacie prístroje delia na štyri typy:
1.
typ s oblasťou biologického účinku UVA 320 nm – 400 nm s relatívne vysokou intenzitou ožiarenia,
2.
typ s oblasťou biologického účinku UVA + UVB – 400 nm s relatívne vysokou intenzitou ožiarenia v rozsahu 320 nm – 400 nm,
3.
typ s oblasťou biologického účinku UVA + UVB 280 nm – 400 nm s obmedzenou intenzitou ožiarenia,
4.
typ s oblasťou biologického účinku UVB 280 nm – 320 nm.“.
18.
V prílohe č. 2 sa tabuľka č. 3 dopĺňa riadkami, ktoré znejú:
„Celková účinná ožiarenosť (efektívna ožiarenosť, erytemálna účinná intenzita ožiarenia) ožiarenie elektromagnetickým žiarením dávkovaným podľa špecifikovaného funkčného spektra Eer, Eeff W . m-2
Maximálna doba expozície najvyšší prípustný čas jedného opaľovania,
za ktorý ľudský organizmus dosiahne erytemálnu účinnú prahovú dávku žiarenia podľa miestne rozšírených typov pokožky je uvedený v tabuľke č. 2
tmax s“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
Zuzana Zvolenská v. r.