76/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.2014

76
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 11. marca 2014 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2013 uzavretá medzi Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA
a
Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 10. marca 2014 uzavretá medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej cestnej doprave
a
Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave.
3. Dodatok č. 1 z 12. februára 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na roky 2013 – 2014 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.
4. Dodatok č. 2 z 31. januára 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na roky 2012 – 2014 medzi Energeticko-Chemickým odborovým zväzom
a
Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
5. Dodatok č. 2 z 21. februára 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na roky 2012 – 2015 medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
6. Dodatok č. 1 z 27. februára 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2013 – 2015 uzavretý medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.