77/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.2014

77
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. februára 2014 bola v Moskve podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Ruskej federácie.
Dohoda nadobudne platnosť 30. marca 2014 v súlade s článkom 18 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Ruskej federácie podpísanej v Moskve 29. mája 1994.