78/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.2014

78
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. novembra 2013 bola v Soule podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.
Dohoda nadobudne platnosť 2. apríla 2014 v súlade s článkom 9 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.