79/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.2014

79
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. februára 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov o porozumení a vzájomnej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 28. februára 2014 v súlade s článkom 6 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.