8/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2014

8
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 23. januára 2014,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) podľa § 59 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o spôsobe plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa § 6 ods. 3 zákona,
b)
sadzobník úhrad za činnosť ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ústredný portál“) a spoločných modulov podľa § 6 ods. 5 zákona,
c)
funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom,
d)
podrobnosti o technických podmienkach a bezpečnostných zásadách prístupu do elektronickej schránky,
e)
podrobnosti o úložnej kapacite elektronickej schránky podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona a o postupe pri odstraňovaní elektronických správ pri naplnení úložnej kapacity elektronickej schránky podľa § 16 ods. 2 písm. b) zákona.
§ 2
(1)
Orgán verejnej moci na účely prevádzky ústredného portálu a zabezpečenia riadnej technickej realizácie elektronickej komunikácie prostredníctvom ústredného portálu podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona oznamuje úradu vlády názov a adresu sídla orgánu verejnej moci, typ orgánu verejnej moci, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), bankové spojenie (číslo účtu vo formáte IBAN), e-mailovú adresu, telefónne číslo, identifikátor vedúceho orgánu verejnej moci podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona. Orgán verejnej moci bezodkladne oznamuje úradu vlády každú zmenu údajov uvedených v prvej vete. Úrad vlády na účely uvedené v prvej vete zverejňuje na ústrednom portáli vzor formulára, ktorý tvorí prílohu.
(2)
Úrad vlády podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona zverejňuje na ústrednom portáli elektronický formulár na účely zverejňovania a aktualizácie informačného obsahu o činnosti orgánu verejnej moci pre verejnosť.
(3)
Orgán verejnej moci zabezpečuje tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť prostredníctvom elektronického formulára podľa odseku 2.
§ 3
Funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom sú:
a)
služby elektronickej podateľne pre orgán verejnej moci, ktorými sú
1.
prevádzka elektronickej podateľne na účely prijímania podaní pre orgán verejnej moci podľa § 30 ods. 2 zákona,
2.
prevádzka elektronickej podateľne pre zasielanie elektronických úradných dokumentov orgánu verejnej moci a autorizáciu prostredníctvom zaručenej elektronickej pečate,
b)
služba modulu elektronických schránok, ktorou je zasielanie elektronických podaní a elektronických správ prostredníctvom komunikačného rozhrania pre ich podávanie, okrem elektronických podaní od orgánu verejnej moci,
c)
služby modulu dlhodobého uchovávania, ktorými sú:
1.
ukladanie dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ,
2.
vydávanie kópií dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ,
3.
konverzia dlhodobo uložených elektronických dokumentov a elektronických správ,
d)
služba autentifikačného modulu, ktorou je služba autentifikácie a prenosu informácie o overovanej identite, ak je poskytovaná inak ako prístupovému miestu alebo orgánu verejnej moci podľa zákona.
§ 4
(1)
Základná úložná kapacita elektronickej schránky pre osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, je 1 GB.
(2)
Osoba iná ako orgán verejnej moci uhrádza úradu vlády náklady za zvýšenie základnej úložnej kapacity elektronickej schránky na obdobie jedného roka takto:
a)
o 1 GB 10 eur,
b)
o 10 GB 100 eur,
c)
o 100 GB 1 000 eur.
§ 5
(1)
Úrad vlády podľa zákona ako správca ústredného portálu sprístupňuje osobe oprávnenej na prístup do elektronickej schránky jej funkcie prostredníctvom webového prehliadača a rozhraním pre informačné systémy na webovom sídle http://www.slovensko.sk.
(2)
Identifikačný údaj osoby, autentifikačný znak a autentifikátor, ktoré sú potrebné na prístup do ústredného portálu, sú neprenosné.
§ 6
(1)
Úrad vlády prostredníctvom modulu elektronických schránok pri dosiahnutí úrovne 80 % úložnej kapacity elektronickej schránky zasiela majiteľovi elektronickej schránky notifikáciu o tejto skutočnosti.
(2)
Ak následne po notifikácii naplnenie elektronickej schránky presiahne úložnú kapacitu elektronickej schránky, úrad vlády zabezpečuje odstránenie najstarších prečítaných správ a notifikácií podľa § 16 ods. 2 písm. b) zákona; deň nasledujúci po dni prečítania elektronickej správy alebo notifikácie sa rozumie aj deň nasledujúci po dni prečítania elektronickej správy alebo notifikácie prístupom k nej z iného rozhrania informačného systému.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.
Igor Federič v. r.
Príloha k vyhláške č. 8/2014 Z. z.
Formulár pre nahlásenie údajov
na účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci podľa zákona
1. Názov orgánu verejnej moci*  
2. Typ orgánu verejnej moci*  
3. Identifikačné číslo organizácie (IČO)*  
4. Daňové identifikačné číslo (DIČ)  
5. Mesto/obec  
6. Ulica  
7. Súpisné číslo  
8. Orientačné číslo  
9. Poštové smerovacie číslo (PSČ)  
10. E-mailová adresa  
11. Telefónne číslo  
12. Bankové spojenie (číslo účtu vo formáte IBAN)  
13. Identifikátor vedúceho orgánu verejnej moci
13a. Meno*  
13b. Priezvisko*  
13c. Rodné číslo*  
14. Údaje kontaktnej osoby
14a. Kontaktná osoba  
14b. Funkcia kontaktnej osoby  
14c. E-mailová adresa  
14d. Telefónne číslo  
14e. Adresa pracoviska (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec)  
Dátum ....................... ..............................................................
Podpis vedúceho orgánu verejnej moci
Vysvetlivky k vypĺňaniu formulára
Všetky údaje označené „*“ treba vyplniť, keďže bez poskytnutia týchto údajov nebude možné zriadiť elektronickú schránku orgánu verejnej moci podľa zákona.
1. Názov orgánu verejnej moci – Uvedie sa plný názov orgánu verejnej moci
2. Typ orgánu verejnej moci – Uvedie sa jedna z možností: rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, iná organizácia verejnej správy, úrad samosprávneho kraja, obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, štátny podnik, cirkevná organizácia.
3. Identifikačné číslo (IČO) – Uvedie sa identifikačné číslo organizácie (IČO); ak orgán verejnej moci nemá pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO), je identifikátorom súbor znakov pridelených podľa § 27 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
4. Daňové identifikačné číslo (DIČ) – Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa uvedie len vtedy, ak ho má orgán verejnej moci pridelené.
12. Bankové spojenie (číslo účtu vo formáte IBAN)
IBAN – International Bank Account Number (medzinárodný formát bankového účtu) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu platby. IBAN v Slovenskej republike v elektronickej forme má 24 alfanumerických znakov bez medzier. Prvé dva znaky predstavujú kód krajiny (SK), ďalšie dva znaky predstavujú kontrolné číslice, ďalej nasleduje štvormiestny kód banky, ktorý používame v platobnom styku aj v súčasnosti. IBAN ďalej pozostáva z prvej časti čísla účtu (predčíslie), ktorá má šesť znakov, a z druhej – základnej časti čísla účtu, ktorá má desať znakov. V Slovenskej republike musí mať IBAN vždy 24 znakov, to znamená, že ak v súčasnosti používané predčíslie účtu má menej ako šesť číslic, resp. v súčasnosti používaná základná časť čísla účtu má menej ako desať číslic, chýbajúce číslice sú doplnené nulami tak, aby celkový počet znakov IBAN-u bol 24.
13c. Rodné číslo – Uvedie sa rodné číslo bez lomítka.
14. Údaje kontaktnej osoby – Uvedú sa požadované údaje osoby určenej na komunikáciu a preverenie správnosti údajov uvedených vo formulári.