81/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2014

81
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 13. marca 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky č. 6/2012 Z. z.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. d) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z. a podľa § 36 ods. 2 písm. c) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 432/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o doprave na dráhach“) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 zákona o doprave na dráhach ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky č. 6/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V celom texte vyhlášky sa slovo „prospel“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „vyhovel“ v príslušnom tvare a slovo „neprospel“ vo všetkých tvaroch sa nahrádza slovom „nevyhovel“ v príslušnom tvare.
2.
V § 2 ods. 2 písm. d) sa slovo „technologickej“ nahrádza slovom „technológie“.
3.
V § 2 ods. 3 prvá veta znie: „Výcvik je praktická príprava pred vykonaním odbornej skúšky a na získanie zručností potrebných na výkon pracovnej činnosti.“.
4.
V § 4 ods. 1 druhej vete, § 5 ods. 2 druhej vete a ods. 5 druhej vete sa vypúšťa slovo „časti“.
5.
V § 4 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „najskôr po piatich pracovných dňoch a“ a číslo „20“ sa nahrádza číslom „30“.
6.
V § 5b ods. 3 sa slová „ústnej časti“ nahrádzajú slovami „ústnej skúšky“ a vypúšťajú sa slová „ods. 1“.
7.
V § 6 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Požiadavky na doplnenie odbornej spôsobilosti na vedenie hnacieho železničného vozidla rovnakého druhu trakcie, ale iného radu hnacích železničných vozidiel sú
a)
absolvovanie teoretickej prípravy z konštrukcie príslušného železničného vozidla v rozsahu podľa prílohy č. 1 bodov 3 až 6 a úspešné vykonanie teoretickej časti odbornej skúšky,
b)
preukázateľné overenie nadobudnutia znalostí podľa písmena a).
(8)
Na účely tejto vyhlášky sa radom hnacieho železničného vozidla rozumie skupina vozidiel rovnakej konštrukcie označená rovnakým identifikačným kódom, z ktorej sa jednotlivé kusy odlišujú len svojím inventárnym číslom.“.
8.
V § 7 ods. 1 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „a na vedenie električky na električkovej dráhe pri manipulačných jazdách“.
9.
V § 7 ods. 2 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „a na vedenie trolejbusu na trolejbusovej dráhe pri manipulačných jazdách“ a v písmene b) sa vypúšťajú slová „a pri manipulačnej jazde vodičské oprávnenie na vedenie cestného motorového vozidla skupiny C2)“.
10.
V § 12 písmeno a) znie:
„a)
vstupná lekárska preventívna prehliadka a vstupné psychologické vyšetrenie, ktoré sa vykonávajú u osôb pred vznikom pracovného pomeru a pri zmene pracovného zaradenia, ktoré vyžaduje vyššie požiadavky na zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť; ak ide o vstupnú lekársku preventívnu prehliadku a vstupné psychologické vyšetrenie u osôb pred vznikom pracovného pomeru, ktoré majú platný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti s vyššími alebo rovnakými požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť alebo psychickú spôsobilosť, namiesto vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky a vstupného psychologického vyšetrenia sa vykoná periodická lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie tak, aby sa zachovala periodicita podľa písmen b) a c),“.
11.
V § 13a sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
doklad o poučení posudzujúcich lekárov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby; vzťahuje sa na posudzujúcich lekárov, ktorí posudzujú zdravotnú spôsobilosť osôb, ktoré vykonávajú pracovné činnosti na železničnej dráhe.“.
12.
V § 13a sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
doklad o poučení posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby; vzťahuje sa na posudzujúcich psychológov, ktorí posudzujú psychickú spôsobilosť osôb, ktoré vykonávajú pracovné činnosti na železničnej dráhe.“.
13.
V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 štvrtom bode bod 4.2 znie:
„4.2 Konštrukcia a príslušenstvo spaľovacích motorov hnacích železničných vozidiel. Palivo, mazivo a chladiace kvapaliny spaľovacích motorov hnacích železničných vozidiel. 18 18“.
14.
V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 štvrtom bode bod 4.9 znie:
„4.9 Popis a obsluha zabezpečovacích, komunikačných a informačných systémov. 10 10“.
15.
V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 štvrtom bode bod 4.10 znie:
„4.10 Konštrukcia riadiacich a prípojných vozňov. Konštrukcia vykurovania železničných vozidiel. 12 12“.
16.
V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 štvrtom bode sa vypúšťa bod 4.11.
Doterajšie body 4.12 až 4.14 sa označujú ako body 4.11 až 4.13.
17.
V prílohe č. 1 piatom bode Električkové dráhy a trolejbusové dráhy sa vypúšťajú písmená b), d), g) a h).
Doterajšie písmená c), e) a f) sa označujú ako písmená b) až d).
18.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.
ROZDELENIE HNACÍCH ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL NA ŽELEZNIČNEJ DRÁHE A ŠPECIÁLNEJ DRÁHE
Podľa druhu trakcie sa odborná príprava rozdeľuje pre osoby, ktoré vedú:
a) hnacie železničné vozidlá elektrickej trakcie, jednosmernej prúdovej sústavy,
b) hnacie železničné vozidlá elektrickej trakcie, striedavej prúdovej sústavy,
c) hnacie železničné vozidlá elektrickej trakcie, viacsystémovej prúdovej sústavy,
d) hnacie železničné vozidlá motorovej trakcie s mechanickým prenosom výkonu,
e) hnacie železničné vozidlá motorovej trakcie s hydraulickým prenosom výkonu,
f) hnacie železničné vozidlá motorovej trakcie s elektrickým prenosom výkonu,
g) hnacie železničné vozidlá parnej trakcie,
h) vozidlá železničnej údržby rozdelené na skupiny,
Skupina Označenie reprezentujúce vozidlá železničnej údržby (traťové stroje)
1. Strojné čističky štrkového lôžka a ich modifikácie (celoprofilové, výhybkové, za hlavami podvalov). Stroje na zemné práce, opravné práce na zemnom telese a ich modifikácie (napr. SZP 600, 750 a pod.). Stroje na pokládku káblov a ich modifikácie. Stroje na likvidáciu vegetácie a ich modifikácie.
2. Stroje s narážacím a ťahadlovým ústrojenstvom normalizovanej stavby
Montážne vozne na kontrolu a údržbu trakčného vedenia (MVTV). Motorové vozíky. Motorové univerzálne vozíky a ich modifikácie (napr. MV 80, MUV 90, DGku5 a pod.). Stroje, koľajové pluhy na úpravu štrkového lôžka a ich modifikácie (napr. KP 900, SSP 110 SW a pod.). Stroje na odstraňovanie snehu a ľadu a na práce v zimných podmienkach a ich modifikácie. Stroje na zváranie koľajníc a ich modifikácie (napr. PRSM 3, 4 a pod.). Samostatné pojazdné agregáty a ich modifikácie (napr. PA 300, 600 a pod.). Diagnostická súprava železničného spodku. Diagnostická súprava železničnej infraštruktúry a jej modifikácie. Dynamické stabilizátory, zhutňovače a ich modifikácie (napr. ZŠ 800, DGS 62N a pod.).
3. Všetky typy strojov na úpravu smerovej a výškovej polohy koľají a výhybiek a ich modifikácie (napr. ASP, ASPV, PRM a pod.).
Všetky typy strojov na úpravu smerovej a výškovej polohy koľají a výhybiek kombajnového typu a ich modifikácie.
4. Motorové vozíky a špeciálne traťové stroje bez narážacieho a ťahadlového ústrojenstva normalizovanej stavby
Motorový univerzálny vozík a jeho modifikácie (napr. MUV 69, 74 a pod.). Stroje na odstraňovanie snehu a ľadu a na práce v zimných podmienkach a ich modifikácie (napr. KSF 70, SF DELTA – BEILHACK a pod.). Stroje, pluhy na úpravu štrkového lôžka a ich modifikácie (napr. PUŠL 71 a pod.). Motorové uťahovačky, stroje na prácu s upevňovadlami a ich modifikácie (napr. DZ 500 a pod.). Stroje na výmenu podvalov, vŕtanie, nakladanie a ich modifikácie (napr. SVP-60, 74, UNO a pod.). Stroje na koľajovom i cestnom podvozku súčasne (dvojcestné traťové stroje) a ich modifikácie.
 5. Stroje na trhanie a kladenie koľajových polí a výhybiek všetkých typov, výmenu železničného zvršku a ich modifikácie (napr. UK, PKP a pod.). Koľajové žeriavy všetkých typov a ich modifikácie. Stroje na výkon kontinuálnej opravy koľajového roštu a ich modifikácie. Stroje na výkon kontinuálnej opravy podvalového podložia a ich modifikácie. Obnovovacie stroje a ich modifikácie. Stroje na výkon brúsenia, hobľovania, frézovania koľajníc a ich modifikácie.
i) vozidlá špeciálnej dráhy.“.
19. V prílohe č. 4 prvom bode písmeno c) znie:
„c) laboratórne vyšetrenie – pri vstupnej, periodickej a mimoriadnej lekárskej prehliadke je súčasťou vyšetrenia biochemický skríning, glykémia, kreatinín, hepatálne skúšky, cholesterol, triglyceridy, moč, chemický a krvný obraz,“.
20. V prílohe č. 5 druhom bode druhej vete sa za slovom „predpísaná“ vypúšťa slovo „skupina“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.
Ján Počiatek v. r.