83/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.2014

83
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 38 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 11. marca 2014 č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk.
Opatrením sa upravuje rozsah poskytovaných údajov v spojitosti s pripravovanou medzinárodnou výmenou informácií medzi registrami svojou povahou obdobnými registru bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska, a to v rámci členských krajín Európskej únie.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 9/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.