86/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.04.2014

86
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vydalo podľa § 91 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 12 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 26. marca 2014 č. 330.002/2014-POLS, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti na účely príplatku za štátnu službu v krízovej oblasti a príplatku za výkon práce vo verejnom záujme v krízovej oblasti.
Výnos ustanovuje krízové oblasti na účely príplatku za štátnu službu v krízovej oblasti a na účely príplatku za výkon práce vo verejnom záujme v krízovej oblasti.
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a je zverejnený na webovej stránke ministerstva.