88/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.04.2014

88
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 1. apríla 2014 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 27. marca 2014 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014 z 11. marca 2014 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 24. marca 2014 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.