89/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.04.2014

89
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 2013 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja.
Dohoda nadobudla platnosť 19. februára 2014 v súlade s článkom 8 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.