9/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2014

9
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. januára 2014,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov podľa prílohy č. 1 časti B zákona a jeho charakteristiky ustanovuje príloha.
§ 2
Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov spravodajská jednotka poskytne prvýkrát do 30. apríla 2014.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha k vyhláške č. 9/2014 Z. z.
HLÁSENIE ÚDAJOV DO NÁRODNÉHO REGISTRA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
Názov hlásenia: Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov
Značka hlásenia: R (MZ SR) 8-99
a) Vecná charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania údajov
Hlásením do Národného registra zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register“) sa zbierajú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú v Slovenskej republike zdravotnícke povolanie, získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a sú zapísané v registri príslušnej komory.1) Predmetom hlásenia sú identifikačné údaje osoby, ako je rodné číslo, registračné číslo v príslušnej komore podľa vykonávaného zdravotníckeho povolania, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a akademický titul pred menom. Ďalej je predmetom hlásenia konkrétny spôsob výkonu zdravotníckeho povolania vyjadrený typom právneho vzťahu so spravodajskou jednotkou, dátum jeho začatia a ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, vlastný výkon zdravotníckeho povolania, dátum jeho začatia, miesto výkonu a ukončenia, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak bol pridelený, a funkcia. Aktualizácia uvedených údajov v registri sa vykonáva na základe údajov z prijatých elektronických formulárov vo forme kompletných alebo doplňujúcich hlásení. Zabezpečenie aktualizácie údajov o výkone zdravotníckeho povolania spravodajskou jednotkou spočíva v
1. hlásení skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra, a to vyplnením a odoslaním kompletného hlásenia,
2. udržiavaní údajov v registri v správnom a aktuálnom stave, a to zapracovaním zmeny alebo opravy do doplňujúceho hlásenia a jeho odoslaním,
3. priebežnej kontrole údajov uvedených v doplňujúcom hlásení,
4. každoročnom potvrdzovaní platnosti údajov v registri k poslednému dňu kalendárneho roka, ak počas kalendárneho roka nedošlo k vzniku nového právneho vzťahu, zmene právneho vzťahu alebo zisteniu chyby údajov v registri.
b) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, držiteľ povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, zdravotná poisťovňa a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
d) Podrobnosti o lehotách hlásení
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota na poskytovanie údajov spravodajskou jednotkou:
1. do desiatich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra podľa písmena a) prvého bodu,
2. do desiatich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť zmenu alebo opravu údajov v registri podľa písmena a) druhého bodu.
Potvrdenie platnosti údajov v registri k poslednému dňu kalendárneho roka do 31. januára kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, ak nedošlo k vzniku novej skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra ani k jej zmene alebo oprave podľa písmena a) prvého a druhého bodu.
1)
§ 3, 27, 33 a 62 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.