91/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.04.2014

91
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. decembra 2011 bol v New Yorku prijatý Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení.
Za Slovenskú republiku bol podpísaný 28. februára 2012 v Ženeve.
Národná rada Slovenskej republiky s opčným protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 884 z 29. októbra 2013 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky ratifikoval opčný protokol 26. novembra 2013. Ratifikačná listina bola 3. decembra 2013 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
Opčný protokol nadobudne platnosť 14. apríla 2014 v súlade s článkom 19 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 14. apríla 2014 v súlade s článkom 19 ods. 1.
Pri podpise opčného protokolu Slovenská republika urobila toto vyhlásenie:
„Slovenská republika uznáva príslušnosť Výboru OSN pre práva dieťaťa prijať a posúdiť oznámenia podľa článku 12 ods. 1 opčného protokolu“.
K oznámeniu č. 91/2014 Z. z.
OPČNÝ PROTOKOL K DOHOVORU O PRÁVACH DIEŤAŤA O PROCEDÚRE OZNÁMENÍ
Zmluvné strany tohto protokolu,
majúc na zreteli, že podľa zásad vyhlásených v Charte Organizácie Spojených národov je uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých a nescudziteľných práv všetkých členov ľudskej rodiny základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete,
poznamenávajúc, že zmluvné štáty Dohovoru o právach dieťaťa (ďalej len „dohovor“) uznávajú práva v ňom priznané každému dieťaťu v rámci ich jurisdikcie bez diskriminácie akéhokoľvek druhu, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné presvedčenie, národnostnú, etnickú alebo sociálnu príslušnosť, majetkové pomery, zdravotné postihnutie, narodenie alebo iné postavenie dieťaťa, jeho rodiča alebo právneho zástupcu,
opätovne potvrdzujúc univerzálnosť, nedeliteľnosť, vzájomnú závislosť a prepojenosť všetkých ľudských práv a základných slobôd,
opätovne potvrdzujúc tiež postavenie dieťaťa ako subjektu práv a ako ľudskej bytosti s vlastnou dôstojnosťou a vyvíjajúcimi sa schopnosťami,
uznávajúc, že osobitné a závislé postavenie detí môže pre ne vytvárať skutočné ťažkosti pri dosahovaní nápravy v prípade porušenia ich práv,
majúc na zreteli, že tento protokol posilní a doplní národné a regionálne mechanizmy umožňujúce deťom predkladať sťažnosti v prípade porušenia ich práv,
uznávajúc, že najlepší záujem dieťaťa má byť prvoradý pri úvahách o zabezpečení nápravy porušenia práv dieťaťa a že takáto náprava by mala vziať do úvahy potrebu citlivého prístupu k dieťaťu na každej úrovni,
podporujúc zmluvné štáty v tom, aby vytvorili vhodné národné mechanizmy umožňujúce dieťaťu, ktorého práva boli porušené, prístup k účinným prostriedkom nápravy na vnútroštátnej úrovni,
poznamenávajúc, že národné inštitúcie pre ľudské práva a iné špecializované inštitúcie poverené podporou a ochranou práv dieťaťa môžu v tomto smere zohrávať dôležitú úlohu,
majúc na zreteli, že pre posilnenie a doplnenie takýchto národných mechanizmov a ďalšiu implementáciu dohovoru, resp. Opčného protokolu o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii a Opčného protokolu o účasti detí v ozbrojených konfliktoch by bolo vhodné umožniť Výboru pre práva dieťaťa (ďalej len „výbor“) vykonávať úlohy ustanovené týmto protokolom,
dohodli sa takto:
Časť I
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Príslušnosť Výboru pre práva dieťaťa
1.
Zmluvná strana tohto protokolu uznáva príslušnosť výboru v súlade s týmto protokolom.
2.
Výbor neuplatňuje svoju príslušnosť voči zmluvnej strane tohto protokolu v otázkach týkajúcich sa porušenia práv ustanovených nástrojom, ktorého štát nie je zmluvnou stranou.
3.
Výbor neprijíma žiadne oznámenia, ak sa týkajú štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto protokolu.
Článok 2
Všeobecné zásady upravujúce úlohy výboru
Pri výkone úloh ustanovených týmto protokolom sa výbor riadi zásadou najlepšieho záujmu dieťaťa. Berie tiež do úvahy práva a názory dieťaťa, pričom názorom dieťaťa venuje primeranú vážnosť s ohľadom na jeho vek a zrelosť.
Článok 3
Rokovací poriadok
1.
Výbor prijme rokovací poriadok, ktorý bude dodržiavať pri výkone svojich úloh ustanovených týmto protokolom. Pritom vezme do úvahy predovšetkým článok 2 tohto protokolu s cieľom zabezpečiť citlivý prístup k dieťaťu.
2.
Výbor zahrnie do svojho rokovacieho poriadku záruky predchádzania manipulácii s dieťaťom zo strany tých, ktorí konajú v mene dieťaťa a môže odmietnuť preskúmať oznámenie, ktoré podľa jeho úvahy nie je v najlepšom záujme dieťaťa.
Článok 4
Ochranné opatrenia
1.
Zmluvná strana uskutoční všetky príslušné kroky, aby zabezpečila, že jednotlivci v jej jurisdikcii nebudú v dôsledku predloženia oznámenia alebo spolupráce s výborom na základe tohto protokolu vystavení porušovaniu ľudských práv, zlému zaobchádzaniu či zastrašovaniu.
2.
Totožnosť takéhoto jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov nebude zverejnená bez ich výslovného súhlasu.
Časť II
Procedúra oznámení
Článok 5
Individuálne oznámenia
1.
Oznámenia možno predkladať jednotlivcami alebo skupinami jednotlivcov alebo v mene jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov, na ktorých sa vzťahuje jurisdikcia zmluvnej strany, ktorí tvrdia, že sa stali obeťami porušovania ktoréhokoľvek z práv ustanovených niektorým z nasledovných nástrojov, ktorých zmluvnou stranou je tento štát
(a)
dohovor;
(b)
Opčný protokol k dohovoru o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii;
(c)
Opčný protokol k dohovoru o účasti detí v ozbrojených konfliktoch.
2.
Ak je oznámenie predložené v mene jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov, vyžaduje sa ich súhlas, okrem prípadov, ak predkladateľ sťažnosti môže odôvodniť konanie v ich mene bez ich súhlasu.
Článok 6
Predbežné opatrenia
1.
Kedykoľvek po prijatí oznámenia a pred rozhodnutím v merite veci môže výbor požiadať dotknutú zmluvnú stranu, aby bezodkladne zvážila prijatie predbežných opatrení, ktoré môžu byť za výnimočných okolností potrebné na to, aby sa predišlo vzniku možnej nenapraviteľnej škody na strane obete alebo obetí údajného porušenia práv.
2.
Ak výbor využije právomoc podľa odseku 1 tohto článku, neznamená to, že rozhodol o prijateľnosti alebo o merite veci.
Článok 7
Prijateľnosť
Výbor považuje oznámenie za neprijateľné, ak:
(a)
je oznámenie anonymné;
(b)
oznámenie nie je vyhotovené v písomnej podobe;
(c)
oznámenie predstavuje zneužitie práva predložiť také oznámenia alebo ak je nezlučiteľné s ustanoveniami dohovoru a/alebo jeho opčných protokolov;
(d)
výbor posudzoval rovnakú vec už predtým alebo rovnaká vec bola alebo je predmetom iného medzinárodného vyšetrovacieho alebo zmierovacieho konania;
(e)
neboli vyčerpané všetky dostupné vnútroštátne prostriedky nápravy; toto neplatí, ak je využitie prostriedkov nápravy neprimerane predlžované alebo ak je nepravdepodobné, že prinesie účinnú nápravu;
(f)
je oznámenie zjavne nepodložené alebo ak je nedostatočne odôvodnené;
(g)
skutočnosti, ktoré sú predmetom oznámenia, nastali pred dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre dotknutú zmluvnú stranu, s výnimkou prípadov, keď dané skutočnosti pretrvávali aj po tomto dátume;
(h)
oznámenie nebolo predložené do jedného roka od vyčerpania vnútroštátnych prostriedkov nápravy, s výnimkou prípadov, keď predkladateľ preukáže, že oznámenie nebolo možné predložiť v ustanovenej časovej lehote.
Článok 8
Zasielanie oznámení
1.
Výbor postúpi všetky oznámenia, ktoré mu boli predložené v zmysle tohto protokolu dotknutej zmluvnej strane čo najskôr pri zachovaní princípu dôvernosti informácií s výnimkou prípadu, ak výbor rozhodne o oznámení ako o neprijateľnom bez upovedomenia dotknutej zmluvnej strany.
2.
Zmluvná strana predloží výboru písomné vysvetlenie alebo stanovisko, ktorým objasní celú záležitosť a prípadné prostriedky nápravy, ktoré zabezpečila. Zmluvná strana predloží odpoveď čo najskôr, najneskôr však do šiestich mesiacov.
Článok 9
Zmier
1.
Výbor poskytne dotknutým stranám súčinnosť s cieľom dosiahnutia zmieru v danej záležitosti pri dodržaní povinností ustanovených dohovorom a/alebo jeho opčnými protokolmi.
2.
Dosiahnutím zmieru pod dohľadom výboru sa uzavrie proces posudzovania oznámenia predloženého v zmysle tohto protokolu.
Článok 10
Posudzovanie oznámení
1.
Výbor posúdi oznámenia, ktoré mu boli predložené v zmysle tohto protokolu čo najrýchlejšie a vo svetle všetkých predložených dokumentov pod podmienkou, že tieto dokumenty budú postúpené dotknutým stranám.
2.
Pri posudzovaní oznámení v zmysle tohto protokolu zasadá výbor neverejne.
3.
Ak výbor požiadal o prijatie predbežných opatrení, posúdi oznámenie urýchlene.
4.
Pri posudzovaní oznámení o údajnom porušení hospodárskych, sociálnych alebo kultúrnych práv posúdi výbor primeranosť krokov, ktoré zmluvná strana uskutočnila v súlade s článkom 4 dohovoru. Výbor tak urobí s prihliadnutím na skutočnosť, že zmluvná strana môže prijať celý rad opatrení na realizáciu hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv ustanovených dohovorom.
5.
Po posúdení oznámenia výbor bezodkladne predloží dotknutým stranám svoje názory vrátane prípadných odporúčaní.
Článok 11
Ďalší postup
1.
Zmluvná strana náležite zváži názory výboru spolu s prípadnými odporúčaniami a predloží písomnú odpoveď vrátane informácií o opatreniach, ktoré prijala alebo ktoré zamýšľa prijať so zreteľom na názory a odporúčania výboru. Zmluvná strana predloží svoju odpoveď čo najskôr, najneskôr však do šiestich mesiacov.
2.
Výbor môže požiadať zmluvnú stranu o predloženie ďalších informácií o akýchkoľvek opatreniach, ktoré tento štát prijal v reakcii na názory a odporúčania výboru alebo na realizáciu zmieru, ak nejaké boli prijaté, vrátane tých, ktoré výbor považuje za primerané, v následných správach zmluvnej strany podľa článku 44 dohovoru, článku 12 Opčného protokolu o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii alebo článku 8 Opčného protokolu o účasti detí v ozbrojených konfliktoch.
Článok 12
Oznámenia medzi štátmi
1.
Zmluvná strana tohto protokolu môže kedykoľvek vyhlásiť, že uznáva príslušnosť výboru prijať a posúdiť oznámenie jednej zmluvnej strany o tom, že iná zmluvná strana neplní svoje záväzky ustanovené niektorým z nasledujúcich nástrojov, ktorých zmluvnou stranou je dotknutý štát:
(a)
dohovor;
(b)
Opčný protokol k dohovoru o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii;
(c)
Opčný protokol k dohovoru o účasti detí v ozbrojených konfliktoch.
2.
Výbor neprijme oznámenia týkajúce sa zmluvnej strany, ktorá také vyhlásenie neurobila, ani oznámenie od zmluvnej strany, ktorá také vyhlásenie neurobila.
3.
Výbor poskytne zmluvným stranám súčinnosť pri sprostredkovaní pokojného urovnania danej záležitosti pri dodržaní povinností ustanovených dohovorom a jeho opčnými protokolmi.
4.
Vyhlásenia podľa odseku 1 tohto článku uložia zmluvné strany u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý pošle kópie týchto vyhlásení ostatným zmluvným stranám. Vyhlásenie je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom oznámenia zaslaného generálnemu tajomníkovi. Odvolanie vyhlásenia nemá vplyv na posudzovanie akejkoľvek záležitosti, ktorá je predmetom oznámenia už doručeného na základe tohto článku. Keď generálny tajomník prijme oznámenie o odvolaní vyhlásenia, nie je na základe tohto článku možné prijať žiadne ďalšie oznámenie ktorejkoľvek zmluvnej strany, pokiaľ dotknutá zmluvná strana neposkytne nové vyhlásenie.
Časť III
Vyšetrovanie
Článok 13
Vyšetrovanie prípadov závažného alebo systematického porušovania práv
1.
Ak výbor dostane spoľahlivé informácie o tom, že niektorá zmluvná strana sa dopúšťa závažneho alebo systematického porušovania práv ustanovených dohovorom alebo jeho Opčným protokolom o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii alebo Opčným protokolom o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, vyzve túto zmluvnú stranu na spoluprácu pri posúdení týchto informácií a za týmto účelom na bezodkladné predloženie stanoviska k daným informáciám.
2.
S prihliadnutím na stanoviská predložené dotknutou zmluvnou stranou a na základe ďalších spoľahlivých informácií, ktoré má k dispozícii, môže výbor určiť jedného alebo viacerých svojich členov, ktorí vec prešetria a urýchlene predložia výboru správu. Ak je to odôvodnené a zmluvná strana udelí súhlas, súčasťou vyšetrovania môže byť aj návšteva jej územia.
3.
Vyšetrovanie sa uskutočňuje pri zachovaní princípu dôvernosti informácií a so snahou o spoluprácu so zmluvnou stranou vo všetkých štádiách konania.
4.
Po preverení zistení takéhoto vyšetrovania ich výbor bezodkladne postupuje dotknutej zmluvnej strane spolu s prípadnými pripomienkami a odporúčaniami.
5.
Dotknutá zmluvná strana predloží výboru svoje stanovisko čo najskôr a najneskôr do šiestich mesiacov od prijatia zistení, pripomienok a odporúčaní výboru.
6.
Po skončení konania v súvislosti s vyšetrovaním vedeným v súlade s odsekom 2 tohto článku môže výbor po konzultácii s dotknutou zmluvnou stranou rozhodnúť, že prehľad výsledkov konania zahrnie do svojej správy podľa článku 16 tohto protokolu.
7.
Každá zmluvná strana môže v čase podpisu alebo ratifikácie tohto protokolu alebo v čase pristúpenia k tomuto protokolu vyhlásiť, že neuznáva príslušnosť výboru, ktorú mu priznáva tento článok s ohľadom na práva ustanovené niektorými alebo všetkými nástrojmi uvedenými v odseku 1.
8.
Zmluvná strana, ktorá urobila vyhlásenie podľa odseku 7 tohto článku, môže svoje vyhlásenie kedykoľvek odvolať prostredníctvom oznámenia zaslaného generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.
Článok 14
Postup po ukončení vyšetrovania
1.
Ak je to potrebné, po uplynutí šesťmesačnej lehoty podľa článku 13 odseku 5 môže výbor vyzvať príslušnú zmluvnú stranu, aby informovala výbor o opatreniach, ktoré sa prijali alebo ktoré sú plánované v reakcii na vyšetrovanie vedené na základe článku 13 tohto protokolu.
2.
Výbor môže vyzvať zmluvnú stranu, aby poskytla ďalšie informácie o všetkých opatreniach prijatých zmluvnou stranou v reakcii na vyšetrovanie vedené na základe článku 13, vrátane, ak to výbor považuje za vhodné, v následných správach zmluvnej strany podľa článku 44 dohovoru, článku 12 Opčného protokolu k dohovoru o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii alebo článku 8 Opčného protokolu k dohovoru o účastí detí v ozbrojených konfliktoch.
Časť IV
Záverečné ustanovenia
Článok 15
Medzinárodná pomoc a spolupráca
1.
So súhlasom príslušnej zmluvnej strany môže výbor postúpiť špecializovaným agentúram Organizácie Spojených národov, fondom a programom a ďalším kompetentným orgánom svoje názory a odporúčania týkajúce sa oznámení a vyšetrovaní, ktoré poukazujú na potrebu technického poradenstva alebo pomoci, spoločne s prípadnými stanoviskami a návrhmi zmluvnej strany k názorom a odporúčaniam výboru.
2.
So súhlasom dotknutej zmluvnej strany môže výbor tiež upriamiť pozornosť takýchto orgánov na akékoľvek záležitosti vyplývajúce z oznámení posudzovaných na základe tohto protokolu, ktoré im môžu napomôcť pri rozhodovaní v rozsahu ich kompetencií o vhodnosti medzinárodných opatrení prijatých s cieľom pomôcť zmluvným stranám pri dosahovaní pokroku pri realizácii práv uznaných dohovorom a/alebo jeho opčnými protokolmi.
Článok 16
Správa pre Valné zhromaždenie
Do svojej správy, ktorú predkladá Valnému zhromaždeniu každé dva roky v súlade s článkom 44 ods. 5 dohovoru, zahrnie výbor súhrnnú informáciu o svojich aktivitách v zmysle tohto protokolu.
Článok 17
Informovanie o opčnom protokole
Každá zmluvná strana sa zaväzuje informovať verejnosť a rozširovať informácie o tomto protokole a umožniť prístup k informáciám o názoroch a odporúčaniach výboru, najmä v záležitostiach, ktoré sa týkajú zmluvnej strany, vhodným a aktívnym spôsobom a formátom prístupným rovnako dospelým ako aj deťom, vrátane osôb so zdravotným postihnutím.
Článok 18
Podpis, ratifikácia a pristúpenie
1.
Tento protokol je otvorený na podpis všetkým štátom, ktoré podpísali, ratifikovali dohovor alebo pristúpili k dohovoru alebo ku ktorémukoľvek z jeho prvých dvoch opčných protokolov.
2.
Tento protokol podlieha ratifikácii všetkými štátmi, ktoré ratifikovali dohovor alebo pristúpili k dohovoru alebo ku ktorémukoľvek z jeho prvých dvoch opčných protokolov. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
3.
Tento protokol je otvorený na prístup všetkým štátom, ktoré ratifikovali dohovor alebo pristúpili k dohovoru alebo ku ktorémukoľvek z jeho prvých dvoch opčných protokolov.
4.
Prístup sa uskutoční uložením listiny o pristúpení u generálneho tajomníka.
Článok 19
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento protokol nadobúda platnosť tri mesiace od uloženia desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení.
2.
Pre každý štát, ktorý ratifikuje tento protokol alebo k nemu pristúpi po uložení desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení, nadobudne tento protokol platnosť tri mesiace po dátume uloženia jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení.
Článok 20
Porušenia, ku ktorým došlo po nadobudnutí platnosti
1.
Príslušnosť výboru sa týka výlučne porušenia práv ustanovených dohovorom a/alebo jeho prvými dvoma opčnými protokolmi zmluvnou stranou, ktoré sa vyskytli po nadobudnutí platnosti tohto protokolu.
2.
Ak sa štát stane zmluvnou stranou tohto protokolu po nadobudnutí jeho platnosti, povinnosti tohto štátu voči výboru sa týkajú výlučne porušení práv ustanovených dohovorom a/alebo jeho prvými dvoma opčnými protokolmi, ku ktorým došlo po nadobudnutí platnosti tohto protokolu pre daný štát.
Článok 21
Zmeny a doplnenia
1.
Každá zmluvná strana môže navrhnúť zmenu a doplnenie tohto protokolu a predložiť ju generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Generálny tajomník oboznámi s navrhovanými zmenami a doplneniami zmluvné strany so žiadosťou, aby mu oznámili, či súhlasia so zvolaním konferencie zmluvných strán s cieľom zvážiť návrhy a rozhodnúť o nich. V prípade, ak do štyroch mesiacov od dátumu takéhoto oznámenia vyjadrí súhlas so zvolaním konferencie aspoň jedna tretina zmluvných strán, generálny tajomník zvolá konferenciu pod záštitou Organizácie Spojených národov. Pozmeňujúci návrh schválený dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných strán predloží generálny tajomník Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov na schválenie a následne všetkým zmluvným stranám na prijatie.
2.
Zmeny a doplnenia prijaté a schválené v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudnú platnosť tridsiaty deň po dátume, keď počet uložených listín o prijatí dosiahne dve tretiny z počtu štátov, ktoré boli zmluvnými stranami ku dňu prijatia pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúci návrh následne nadobudne platnosť pre každú ďalšiu zmluvnú stranu tridsiaty deň po uložení jeho listiny o prijatí. Pozmeňujúci návrh je záväzný len pre tie zmluvné strany, ktoré ho prijali.
Článok 22
Výpoveď
1.
Každá zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať tento protokol prostredníctvom písomného oznámenia generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Výpoveď nadobúda účinnosť jeden rok odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.
2.
Výpoveď nemá vplyv na pokračovanie uplatňovania ustanovení tohto protokolu na oznámenia predložené podľa článkov 5 alebo 12 alebo na vyšetrovanie začaté podľa článku 13 pred dňom nadobudnutia účinnosti výpovede.
Článok 23
Uloženie a oznámenia generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov
1.
Tento protokol je uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
2.
Generálny tajomník informuje každý štát o
(a)
podpísaní, ratifikácii tohto protokolu a o pristúpení k nemu;
(b)
dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu a o akomkoľvek pozmeňujúcom návrhu podľa článku 21;
(c)
odstúpení od protokolu podľa článku 22.
Článok 24
Jazyky
1.
Tento protokol, ktorého arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske znenie má rovnakú platnosť, bude uložený v archíve Organizácie Spojených národov.
2.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zašle overené kópie tohto protokolu všetkým štátom.