92/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.04.2014

92
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. decembra 2012 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 521 z 20. marca 2013 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 25. apríla 2013.
Zmluva nadobudne platnosť 1. mája 2014 v súlade s článkom 21 ods. 2.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že 10. decembra 2012 bola v Bratislave podpísaná Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení.
Vykonávacia dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2014 v súlade s článkom 8.
K oznámeniu č. 92/2014 Z. z.
ZMLUVAmedzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení
Slovenská republika a Spojené štáty americké (ďalej len „zmluvné štáty“)
v záujme úpravy vzťahov medzi zmluvnými štátmi v oblasti sociálneho zabezpečenia dohodli sa takto:
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Definície
1.
Na účely tejto zmluvy pojem:
a)
„Spojené štáty“ znamená Spojené štáty americké;
b)
„občan“ znamená, vo vzťahu k Slovenskej republike, štátny občan Slovenskej republiky a vo vzťahu k Spojeným štátom, občan Spojených štátov, ako je definovaný v oddiele 101 zákona o imigrácii a občianstve v znení neskorších predpisov;
c)
„právne predpisy“ znamená zákony a predpisy uvedené v článku 2 tejto zmluvy;
d)
„príslušný orgán“ znamená vo vzťahu k Slovenskej republike, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vo vzťahu k Spojeným štátom, komisár pre sociálne zabezpečenie;
e)
„inštitúcia“ znamená vo vzťahu k Slovenskej republike, inštitúcia zodpovedná za vykonávanie právnych predpisov uvedených v článku 2 tejto zmluvy a vo vzťahu k Spojeným štátom, Správa sociálneho zabezpečenia;
f)
„obdobie poistenia“ znamená obdobie platenia príspevkov alebo obdobie príjmu zo zamestnania alebo zo samostatnej zárobkovej činnosti, tak ako obdobie poistenia definujú alebo uznávajú právne predpisy, podľa ktorých bolo toto obdobie získané alebo akékoľvek iné obdobie, pokiaľ ho tieto právne predpisy uznávajú ako rovnocenné obdobie poistenia;
g)
„dávka“ znamená dávka ustanovená právnymi predpismi uvedenými v článku 2 tejto zmluvy a
h)
„osobné údaje“ znamená informácie o totožnosti konkrétnej osoby, ako aj informácie, na základe ktorých je možné zistiť alebo kontrolovať totožnosť určitej osoby. Patria sem okrem iného aj tieto informácie: identifikačné údaje, štátne občianstvo, stav bez štátnej príslušnosti alebo utečenecký status, druh dávky, všetky informácie o nároku na dávku, kontaktné informácie, lekárska dokumentácia alebo laické informácie používané na zistenie zdravotného stavu, informácie o osobnom stave, o rodinných príslušníkoch alebo osobných vzťahoch a informácie týkajúce sa zárobkovej činnosti, finančného stavu alebo ekonomického stavu.
2.
Ostatné pojmy nedefinované v tomto článku majú význam, ktorý im prináleží podľa používaných právnych predpisov.
Článok 2
Vecný rozsah
1.
Táto zmluva sa vzťahuje na tieto právne predpisy:
a)
vo vzťahu k Spojeným štátom sú to zákony upravujúce Federálny program starobných, pozostalostných a invalidných dôchodkov:
i)
Hlava II Zákona o sociálnom zabezpečení a predpisy, ktoré k nej prislúchajú okrem oddielov 226, 226A a 228 tejto hlavy a predpisov prislúchajúcich k týmto oddielom a
ii)
Kapitola 2 a 21 Daňového zákonníka z roku 1986 a predpisy prislúchajúce k týmto kapitolám;
b)
vo vzťahu k Slovenskej republike je to:
i)
zákon o sociálnom poistení v časti týkajúcej sa dôchodkových dávok (starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku),
ii)
iba vo vzťahu k druhej časti tejto zmluvy zákon o sociálnom poistení v časti týkajúcej sa účasti na sociálnom poistení.
2.
Ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, pri vykonávaní právnych predpisov uvedených v odseku 1 tohto článku sa neprihliada k zmluvám alebo iným medzinárodným dohodám alebo nadnárodnej úprave týkajúcej sa sociálneho zabezpečenia, ktoré boli uzavreté medzi zmluvnými štátmi a tretím štátom, ani k zákonom a predpisom prijatým a uverejneným na účely ich vykonávania.
3.
Žiadne ustanovenia tejto zmluvy nemajú vplyv na záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce zo zmlúv o sociálnom zabezpečení s tretími štátmi a ani z inej nadnárodnej právnej úpravy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
4.
S výnimkou skutočnosti uvedených v nasledujúcej vete sa táto zmluva vzťahuje tiež na právne predpisy, ktoré menia, alebo dopĺňajú právne predpisy uvedené v odseku 1. Táto zmluva sa vzťahuje aj na budúce právne predpisy zmluvného štátu, ktorý určí nové kategórie príjemcov dávok alebo nové dávky podľa právnych predpisov tohto zmluvného štátu, pokiaľ príslušný orgán tohto zmluvného štátu písomne do troch mesiacov odo dňa úradného uverejnenia nových právnych predpisov neoznámi druhému zmluvnému štátu, že o takomto rozšírení zmluvy neuvažuje.
Článok 3
Osobný rozsah
Táto zmluva sa vzťahuje na:
a)
osoby, ktoré podliehajú alebo podliehali právnym predpisom jedného alebo oboch zmluvných štátov a na
b)
všetky ostatné osoby, ktoré odvodzujú svoje práva od takýchto osôb podľa príslušných právnych predpisov jedného, alebo oboch zmluvných štátov.
Článok 4
Rovnosť zaobchádzania a vývoz dávok
1.
Osoby uvedené v článku 3 tejto zmluvy, ktoré majú bydlisko na území druhého zmluvného štátu, majú rovnaké postavenie, ako štátni občania druhého zmluvného štátu pri uplatňovaní právnych predpisov druhého zmluvného štátu, pokiaľ ide o nárok na dávky, alebo nárok na ich výplatu.
2.
Ak táto zmluva neustanovuje inak, akékoľvek ustanovenia právnych predpisov zmluvného štátu, ktoré obmedzujú nárok na výplatu dávok výlučne z dôvodu, že osoba má bydlisko alebo pobyt mimo územia zmluvného štátu sa nevzťahuje na osobu, ktorá má bydlisko na území druhého zmluvného štátu.
DRUHÁ ČASŤ
Ustanovenia o uplatňovaní právnych predpisov
Článok 5
Ustanovenia o poistení
1.
Ak v tomto článku nie je ustanovené inak, osoba zamestnaná na území jedného zmluvného štátu z dôvodu tohto zamestnania podlieha len právnym predpisom tohto zmluvného štátu.
2.
Ak osobu, ktorá bežne pracuje pre zamestnávateľa na území jedného zmluvného štátu, tento zamestnávateľ vyšle na prechodné obdobie na územie druhého zmluvného štátu, táto osoba podlieha iba právnym predpisom prvého zmluvného štátu, tak akoby bola zamestnaná na území prvého zmluvného štátu za predpokladu, že obdobie zamestnania na území druhého zmluvného štátu nepresiahne päť rokov. Na účely uplatňovania tohto odseku v prípade zamestnanca, ktorého zamestnávateľ vyšle z územia Spojených štátov do Slovenskej republiky, tento zamestnávateľ a sesterská spoločnosť tohto zamestnávateľa (podľa definície v zákonoch Spojených štátov) sa považujú za jeden subjekt za predpokladu, že v prípade neexistencie tejto zmluvy by sa na toto zamestnanie vzťahovali právne predpisy Spojených štátov.
3.
Odsek 2 tohto článku platí aj pre osoby, ktoré ich zamestnávateľ vyšle z územia zmluvného štátu na územie tretieho štátu, a ktoré sú povinne poistené podľa právnych predpisov tohto zmluvného štátu počas zamestnania na území tretieho štátu, ak následne ich zamestnávateľ vyšle z územia tohto tretieho štátu na územie druhého zmluvného štátu.
4.
Osoba, ktorá obvykle vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na území jedného zmluvného štátu a ktorá dočasne presunie svoju samostatnú zárobkovú činnosť na územie druhého zmluvného štátu, podlieha právnym predpisom len prvého zmluvného štátu, pokiaľ predpokladaná doba samostatnej zárobkovej činnosti na území druhého zmluvného štátu nepresihne päť rokov.
5.
a)
Osoba zamestnaná ako dôstojník alebo člen posádky na lodi plávajúcej pod vlajkou niektorého zmluvného štátu, ktorá by mala byť poistená podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov, podlieha právnym predpisom iba toho zmluvného štátu, pod ktorého vlajkou sa loď plaví. Na účely predchádzajúcej vety, loď plávajúca pod vlajkou Spojených štátov je definovaná ako americká loď podľa zákonov Spojených štátov.
b)
Cestujúci personál leteckých dopravcov vykonávajúci prácu na území oboch zmluvných štátov, ktorý by bol poistený podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov, s ohľadom na danú prácu podlieha iba právnym predpisom toho zmluvného štátu, na území ktorého má spoločnosť svoje sídlo. Avšak, ak takíto zamestnanci majú bydlisko na území druhého zmluvného štátu, podliehajú právnym predpisom iba tohto štátu.
6.
a)
Touto zmluvou nie sú dotknuté ustanovenia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, ani Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963.
b)
Štátni občania jedného zmluvného štátu, ktorých zamestnáva vláda jedného zmluvného štátu na území druhého zmluvného štátu a ktorí nie sú vyňatí dohovorom uvedeným v písmene (a) z pôsobnosti druhého zmluvného štátu, podliehajú právnym predpisom iba prvého zmluvného štátu. Na účely tohto odseku zahrňuje zamestnanie pre vládu Spojených štátov aj zamestnanie jej prostredníctvom.
7.
Príslušné orgány oboch zmluvných štátov sa môžu dohodnúť na udelení výnimiek z ustanovení tohto článku pre určité osoby alebo kategórie osôb za predpokladu, že všetky dotknuté osoby podliehajú právnym predpisom jedného zo zmluvných štátov.
TRETIA ČASŤ
Ustanovenia o dávkach
Článok 6
Dávky podľa právnych predpisov Spojených štátov
Pre Spojené štáty platia nasledujúce ustanovenia:
1.
Ak osoba bola poistená minimálne šesť štvrťrokov podľa právnych predpisov Spojených štátov, ale nezískala dostatočne dlhé obdobie poistenia na vznik nároku na dávky podľa právnych predpisov Spojených štátov, inštitúcia Spojených štátov zohľadní, na účely určenia nároku na dávky podľa tohto článku, obdobia poistenia, ktoré vznikli podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, a ak sa neprekrývajú s obdobiami poistenia získanými v Spojených štátoch.
2.
Pri určovaní nároku na dávky podľa odseku 1 tohto článku pripočíta inštitúcia Spojených štátov jeden štvrťrok za každých 90 dní poistného obdobia potvrdeného inštitúciou Slovenskej republiky, avšak za kalendárny štvrťrok už započítaný ako štvrťrok poistenia v Spojených štátoch nebude pripočítaný žiaden štvrťrok poistenia. Celkový počet štvrťrokov poistenia započítaných za jeden rok neprekročí štyri. Inštitúcia Spojených štátov neprihliada na obdobia poistenia, ktoré nastali pred najskorším dátumom, za ktorý je možné pripisovať poistné obdobia podľa právnych predpisov. Inštitúcia Spojených štátov neprihliada na obdobia poistenia, za ktoré nebolo zaplatené poistné.
3.
Ak vzniká nárok na dávku v Spojených štátoch podľa ustanovení odseku 1 tohto článku, inštitúcia Spojených štátov vypočíta pomernú výšku bezprostredného poistného v súlade s právnymi predpismi Spojených štátov, pričom bude vychádzať z (a) priemerného zárobku osoby výlučne podľa právnych predpisov Spojených štátov a (b) pomeru medzi obdobím poistenia podľa právnych predpisov Spojených štátov a celkovou dobou poistenia v priebehu života, ako je to ustanovené podľa právnych predpisov Spojených štátov. Dávky splatné podľa právnych predpisov Spojených štátov sa vypočítajú ako pomer zo základnej poistnej sumy.
4.
Nárok na dávku zo Spojených štátov, ktorý vzniká podľa odseku 1 tohto článku, zaniká získaním dostatočného počtu období poistenia podľa právnych predpisov Spojených štátov potrebných pre určenie nároku na rovnakú alebo vyššiu dávku bez potreby použitia odseku 1 tohto článku.
5.
Inštitúcia Spojených štátov vyplatí jednorazovú dávku v prípade úmrtia podľa tejto zmluvy za predpokladu, že osoba, z ktorej poistenia vzniká nárok na dávky, zomrela po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.
Článok 7
Dávky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky
Pre Slovenskú republiku platia nasledujúce ustanovenia:
1.
Ak osoba nemá nárok na dávku preto, lebo nezískala potrebné obdobie poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, inštitúcia Slovenskej republiky prihliadne aj na obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov Spojených štátov za predpokladu, že sa tieto obdobia neprekrývajú.
2.
Na účely nároku na dávku podľa odseku 1 inštitúcia Slovenskej republiky započíta za každý štvrťrok poistenia podľa právnych predpisov Spojených štátov 90 dní poistenia. Za štyri štvrťroky poistenia v jednom kalendárnom roku inštitúcia Slovenskej republiky započíta plný počet dní v kalendárnom roku.
3.
Ak nie je možné určiť presne čas, v ktorom boli obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov Spojených štátov v rámci jedného kalendárneho roku, predpokladá sa, že sa tieto obdobia poistenia neprekrývajú s obdobiami poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Tieto obdobia sa môžu priradiť ku ktorémukoľvek času tohto roku spôsobom, ktorý je pre osobu najvýhodnejší.
4.
Inštitúcia Slovenskej republiky určí sumu dávky len s prihliadnutím na obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. To neplatí, ak podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vznikne osobe nárok na dávku len s prihliadnutím na obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov, a vnútroštátne predpisy neumožňujú určiť dávku len s prihliadnutím na obdobie poistenia získané podľa právnych prepisov Slovenskej republiky.
5.
Dávka sa podľa odseku 4 druhá veta tohto článku určí nasledujúcim spôsobom:
a)
inštitúcia Slovenskej republiky najprv zistí, či podľa jej právnych predpisov spĺňa osoba s prihliadnutím na súčet období poistenia podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov podmienky nároku na dávku,
b)
ak vznikol nárok na dávku podľa písmena a) tohto odseku, vypočíta inštitúcia v Slovenskej republike najprv teoretickú sumu dávky, ktorá by jej patrila, keby sa všetky obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov zohľadnili podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,
c)
na základe teoretickej sumy dávky vymeria inštitúcia dávku v sume zodpovedajúcej pomeru medzi skutočne získaným obdobím poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a celkovým obdobím poistenia získaným podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov.
6.
Ak obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nedosiahne 12 mesiacov, dávka sa v Slovenskej republike podľa zmluvy neposkytne. To neplatí, ak podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vznikne nárok na dávku iba na základe tohto obdobia poistenia. Obdobie poistenia kratšie ako šesť štvrťrokov, získané podľa právnych predpisov Spojených štátov započíta inštitúcia Slovenskej republiky na výpočet sumy dávky, ktorá prislúcha podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,
7.
Podmienkou nároku na invalidný dôchodok osoby, ktorej invalidita vznikla v čase nezaopatrenosti alebo počas doktorandského štúdia v dennej forme do dovŕšenia 26. roku veku, a ktorej nárok na invalidný dôchodok vzniká aj bez obdobia poistenia, je bydlisko na území Slovenskej republiky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Rôzne ustanovenia
Článok 8
Správne opatrenia
Príslušné orgány oboch zmluvných štátov:
a)
uzatvoria vykonávaciu dohodu a prijmú všetky správne opatrenia potrebné na vykonávanie tejto zmluvy;
b)
si poskytujú informácie o opatreniach prijatých na uplatňovanie tejto zmluvy;
c)
si bezodkladne poskytujú informácie o akýchkoľvek zmenách všetkých právnych predpisov, ktoré by mohli mať vplyv na vykonávanie tejto zmluvy.
Článok 9
Vzájomná pomoc
Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných štátov, v rámci svojej pôsobnosti, si pomáhajú pri vykonávaní tejto zmluvy. Takáto pomoc sa poskytuje bezplatne s výnimkami, na ktorých sa dohodnú vo vykonávacej dohode.
Článok 10
Ochrana poskytovaných osobných údajov
1.
Ak vnútroštátne právne predpisy zmluvných štátov neustanovujú inak, osobné údaje zasielané podľa tejto zmluvy medzi oboma zmluvnými štátmi sa využívajú na účely vykonávania tejto zmluvy a právnych predpisov uvedených v článku 2 tejto zmluvy. Vnútroštátne právne predpisy o ochrane osobných údajov prijímajúceho zmluvného štátu a ustanovenia tejto zmluvy sa vzťahujú na takéto využívanie údajov.
2.
Príslušné orgány zmluvných štátov sa navzájom informujú o všetkých zmenách vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa ochrany súkromia a utajovania osobných údajov, ktoré ovplyvňujú prenos osobných údajov.
3.
Akýkoľvek subjekt môže žiadať, a príslušný orgán alebo inštitúcia požadujúca alebo prenášajúca osobné údaje musí tomuto subjektu na požiadanie poskytnúť, informácie o obsahu, prijímajúcej inštitúcii, dĺžke využívania jeho osobných údajov, účele a zákonnom podklade pre ktorý sú tieto údaje využívané alebo požadované.
4.
Inštitúcie prijmú všetky potrebné opatrenia na zaručenie presnosti prenášaných osobných údajov a obmedzenie ich rozsahu na splnenie žiadosti prijímajúcej inštitúcie. V súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi inštitúcie opravia alebo vymažú nesprávne osobné údaje, ako aj údaje nepotrebné na splnenie požiadavky inštitúcie a okamžite informujú inštitúciu druhého zmluvného štátu o tejto oprave. Nemá to vplyv na právo subjektu požadovať takéto opravy priamo od inštitúcií.
5.
Poskytujúce aj prijímajúce inštitúcie sú povinné účinne ochraňovať osobné údaje pred nepovoleným alebo protizákonným prístupom, zmenou alebo zverejnením.
Článok 11
Ochrana poskytovaných údajov o zamestnávateľovi
Ak to nevyžadujú vnútroštátne právne predpisy zmluvného štátu, informácie zamestnávateľov prenášané medzi zmluvnými štátmi podľa tejto zmluvy sa používajú na účely vykonávania tejto zmluvy a právnych predpisov uvedených v článku 2 tejto zmluvy. Toto používanie sa riadi ustanoveniami tejto zmluvy a vnútroštátnymi právnymi predpismi na ochranu a utajovanie informácií zamestnávateľov prijímajúceho zmluvného štátu.
Článok 12
Oslobodenie od poplatkov a dokumenty
1.
Ak právne predpisy zmluvného štátu ustanovujú, že určitý dokument predkladaný príslušnému orgánu alebo inštitúcii jedného zmluvného štátu je čiastočne alebo úplne oslobodený od poplatkov, vrátane konzulárnych a správnych poplatkov, tak toto oslobodenie sa vzťahuje aj na obdobné dokumenty predkladané príslušnému orgánu alebo inštitúcii druhého zmluvného štátu pri vykonávaní tejto zmluvy.
2.
Dokumenty a potvrdenia predkladané na účely tejto zmluvy nepodliehajú overovaniu diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi.
3.
Kópie dokumentov, ktorých pravosť a presnosť potvrdí inštitúcia jedného zmluvného štátu považuje inštitúcia druhého zmluvného štátu za pravé a presné kópie bez ďalšieho overovania. Inštitúcie oboch zmluvných štátov majú právo posúdiť hodnotu dôkazov predkladaných z jednotlivých zdrojov.
Článok 13
Komunikácia a jazyk
1.
Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných štátov môžu priamo komunikovať navzájom medzi sebou aj s akoukoľvek osobou bez ohľadu na bydlisko, ak je to potrebné na vykonávanie tejto zmluvy.
2.
Žiadosť alebo dokument nemôže príslušný orgán alebo inštitúcia jedného zmluvného štátu odmietnuť iba z dôvodu, že sú napísané v štátnom jazyku druhého zmluvného štátu.
Článok 14
Žiadosti
1.
Písomná žiadosť o dávky podaná v inštitúcii jedného zmluvného štátu sa považuje za žiadosť podanú podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu a chráni práva žiadateľov podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, ak žiadateľ:
a)
žiada, aby v čase podania, bola jeho žiadosť považovaná za žiadosť podanú podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, alebo
b)
aj keď o to nežiada v čase podania žiadosti poskytne informácie svedčiace o jeho obdobiach poistenia získaných podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu.
2.
Žiadateľ podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu môže požiadať, aby jeho žiadosť nebola považovaná za žiadosť podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu.
3.
Ustanovenia tretej časti sa vzťahujú iba na dávky, o ktoré sa požiada v deň nadobudnutia platnosti alebo po dni nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
Článok 15
Opravné prostriedky a lehoty
1.
Písomné opravné prostriedky proti rozhodnutiu inštitúcie jedného zmluvného štátu je možné podať aj inštitúcii druhého zmluvného štátu. O opravnom prostriedku sa rozhoduje podľa postupov a právnych predpisov zmluvného štátu, proti ktorého rozhodnutiu sa podáva opravný prostriedok.
2.
Akákoľvek žiadosť, oznámenie alebo písomný opravný prostriedok podaný podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu musí byť podaný inštitúcii tohto zmluvného štátu v určenej lehote. Ak je podanie predložené v druhom zmluvnom štáte pri dodržaní určenej lehoty, považuje sa za včas podané.
Článok 16
Zasielanie žiadostí, oznámení a opravných prostriedkov
Inštitúcia prijímajúca žiadosť, oznámenie alebo opravný prostriedok, v prípadoch uvedených v článku 14 alebo 15 tejto zmluvy, uvedie dátum prijatia dokumentu a ihneď ho zašle inštitúcii druhého zmluvného štátu.
Článok 17
Mena
1.
Platby podľa tejto zmluvy sa vyplácajú v mene zmluvného štátu, ktorý platbu vykonáva.
2.
V prípade prijatia ustanovení obmedzujúcich výmenu alebo vývoz meny jedným zo zmluvných štátov prijmú zmluvné štáty okamžité opatrenia potrebné na zabezpečenie prevodu súm dlžných zmluvnými štátmi podľa tejto zmluvy.
Článok 18
Riešenie sporov
Akékoľvek spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy sa riešia dohodou medzi príslušnými orgánmi.
Článok 19
Dodatočné dohody
Túto zmluvu je možné v budúcnosti meniť a dopĺňať po nadobudnutí platnosti ďalšími dohodami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
PIATA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 20
Prechodné ustanovenia
1.
Táto zmluva nezakladá nárok na výplatu dávky za obdobia pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.
2.
Pri rozhodovaní o nároku na dávky podľa tejto zmluvy sa prihliada aj na obdobia poistenia podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov, ako aj na iné udalosti, ktoré nastali pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.
3.
Pri uplatňovaní článku 5 ods. 2 alebo ods. 4, ak sú osoby vyslané vykonávať zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť na územie druhého zmluvného štátu pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy, sa predpokladá, že obdobie zamestnania a samostatnej zárobkovej činnosti uvedené v tomto odseku začne plynúť odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
4.
Rozhodnutia o nároku na dávky, prijaté pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy nemajú vplyv na nároky vznikajúce podľa tejto zmluvy.
5.
Uplatňovanie tejto zmluvy nespôsobí zníženie sumy dávky, na ktorú vznikol nárok pred nadobudnutím jej platnosti.
Článok 21
Nadobudnutie platnosti
1.
Táto zmluva podlieha schváleniu podľa postupov alebo vnútroštátnych právnych predpisov každého zmluvného štátu.
2.
Táto zmluva nadobudne platnosť prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si zmluvné štáty vzájomne písomne oznámili, že boli splnené všetky nevyhnutné ústavné a zákonné podmienky pre nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
3.
Žiadne ustanovenie tejto zmluvy neovplyvní výplatu dávok sociálneho zabezpečenia, ktoré boli priznané podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o recipročnom poukazovaní dôchodkov z 20. júna 1968 a z 12. júla 1968.
Článok 22
Platnosť zmluvy a jej ukončenie
1.
Táto zmluva sa uzaviera na čas neurčitý.
2.
Táto zmluva môže byť vypovedaná každým zmluvným štátom doručením písomného oznámenia o jej vypovedaní druhému zmluvnému štátu. V prípade vypovede zostane zmluva v platnosti až do doby uplynutia jedného kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bolo druhému zmluvnému štátu doručené písomné oznámenie o tomto vypovedaní.
3.
Ak bude táto zmluva vypovedaná, práva týkajúce sa nároku na dávky alebo výplatu dávok získané podľa tejto zmluvy zostanú zachované. Zmluvné štáty príjmu opatrenia o nárokoch počas ich získavania.
NA DÔKAZ TOHO podpisujúce osoby, ktoré boli na to oprávnené podpísali túto zmluvu.
Dané v Bratislave dňa 10. decembra 2012 v dvoch pôvodných vyhotoveniach každé v slovenskom jazyku a anglickom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Ján Richter v. r.
Za Spojené štáty americké:
Theodore Sedgwick v. r.
VYKONÁVACIA DOHODA
na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení
Príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušný orgán Spojených štátov amerických,
podľa článku 8 (a) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení uzavretej dňa 10. decembra 2012, ďalej len („zmluva“), sa dohodli takto:
Prvá kapitola
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Výrazy použité v tejto vykonávacej dohode, majú ten istý význam ako v zmluve.
Článok 2
1.
Inštitúcie uvedené v článku 1 ods. 1 písm. e) zmluvy sú:
(a)
za Slovenskú republiku Sociálna poisťovňa
(b)
za Spojené štáty americké Správa sociálneho zabezpečenia
2.
Inštitúcie sa dohodnú na spoločných postupoch a formulároch potrebných na vykonávanie zmluvy a tejto vykonávacej dohody.
Druhá kapitola
Ustanovenia o poistení
Článok 3
1.
Ak sa uplatňujú právne predpisy jedného zmluvného štátu v súlade s akýmikoľvek ustanoveniami článku 5 zmluvy, inštitúcia tohto zmluvného štátu vystaví na žiadosť zamestnávateľa, zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby potvrdenie, v ktorom bude uvedené, že zamestnávateľ/zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podlieha týmto právnym predpisom a uvedie obdobie platnosti tohto potvrdenia. Toto je potvrdením toho, že zamestnávateľ, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba je oslobodená od povinnosti platenia poistného podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu.
2.
Potvrdenie uvedené v odseku 1 tohto článku vystaví
a)
v Slovenskej republike Sociálna poisťovňa, pobočka
b)
v Spojených štátoch amerických Správa sociálneho zabezpečenia
3.
Výnimky podľa článku 5 ods. 7 zmluvy udeľuje.
V Slovenskej republike – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a
V Spojených štátoch amerických Správa sociálneho zabezpečenia..
4.
Inštitúcia zmluvného štátu, ktorá vystaví potvrdenie uvedené v odseku 1 tohto článku, zašle kópiu potvrdenia alebo dohodnuté informácie uvedené v potvrdení inštitúcii druhého zmluvného štátu podľa potrieb inštitúcie tohto druhého zmluvného štátu.
Tretia kapitola
Ustanovenia o dávkach
Článok 4
1.
Žiadosti o dávky podľa zmluvy sa predkladajú na formulároch dohodnutých medzi inštitúciami oboch zmluvných štátov.
2.
Inštitúcia jedného zmluvného štátu, u ktorej bola žiadosť o dávky skoršie podaná v súlade s článkom 14 zmluvy, poskytne inštitúcii druhého zmluvného štátu všetky dokumenty a ostatné informácie, ktorými disponuje a ktoré sa môžu vyžadovať na účely vybavenia tejto žiadosti a určenia nároku.
3.
Inštitúcia zmluvného štátu, ktorej sa doručí žiadosť, ktorá bola pôvodne podaná v inštitúcii druhého zmluvného štátu, bezodkladne poskytne inštitúcii druhého zmluvného štátu dokumenty a ostatné dostupné informácie, ktorými disponuje a ktoré môžu byť vyžadované na účely vybavenia žiadosti a určenia nároku.
4.
Inštitúcia zmluvného štátu, u ktorej bola žiadosť o dávky podaná, overí informácie týkajúce sa žiadateľa a jeho/jej rodinných príslušníkov a pozostalých. Inštitúcie oboch zmluvných štátov sa dohodnú na rozsahu informácií, ktoré sa budú overovať.
5.
Inštitúcie zmluvných štátov vyplácajú dávky podľa zmluvy priamo oprávneným osobám.
Štvrtá kapitola
Rôzne ustanovenia
Článok 5
1.
V súlade s postupmi dohodnutými podľa druhej časti tejto vykonávacej dohody, inštitúcia jedného zmluvného štátu na žiadosť inštitúcie druhého zmluvného štátu poskytne dostupné informácie týkajúce sa nároku ktoréhokoľvek oprávneného na účely vykonávania zmluvy.
2.
S cieľom uľahčiť vykonávanie zmluvy a tejto vykonávacej dohody sa inštitúcie môžu dohodnúť na opatreniach týkajúcich sa poskytovania a prenosu prostredníctvom elektronickej výmeny údajov.
Článok 6
Inštitúcie oboch zmluvných štátov si každoročne k 31. decembru vymenia štatistické údaje o platbách vyplatených príjemcom dávok podľa zmluvy podľa stavu k 31. decembru kalendárneho roka. Tieto štatistické údaje obsahujú počet príjemcov a celkovú sumu dávok v členení podľa druhu dávky vyplatenej podľa zmluvy.
Článok 7
1.
Ak sa vyžaduje správna pomoc podľa článku 9 zmluvy, výdavky iné než bežné personálne a prevádzkové náklady inštitúcie poskytujúcej pomoc sa refundujú, okrem prípadov dohodnutých príslušnými orgánmi alebo inštitúciami zmluvných štátov.
2.
Inštitúcia jedného zmluvného štátu poskytne na žiadosť inštitúcie druhého zmluvného štátu bezplatne všetky zdravotné informácie a dokumentáciu, týkajúce sa zdravotného stavu žiadateľa alebo príjemcu dávky, ktorými disponuje.
3.
Ak inštitúcia zmluvného štátu požaduje, aby sa osoba, ktorá poberá alebo žiada o dávky na území druhého zmluvného štátu podľa zmluvy podrobila lekárskej prehliadke, takúto lekársku prehliadku zabezpečí inštitúcia druhého zmluvného štátu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zabezpečujúcej inštitúcie a na náklady inštitúcie, ktorá o lekársku prehliadku žiada.
4.
Inštitúcia zmluvného štátu uhradí dlžné sumy podľa odseku 1 alebo 3 tohto článku po predložení výkazu výdavkov inštitúciou druhého zmluvného štátu.
Článok 8
Táto vykonávacia dohoda nadobudne platnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy a bude platiť počas platnosti zmluvy.
Dané v Bratislave dňa 10. decembra 2012 v dvoch pôvodných vyhotoveniach každé v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za kompetentný orgán Slovenskej republiky:
Ján Richter v. r.
Za kompetentný orgán Spojených štátov amerických:
Theodore Sedgwick v. r.