94/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2014

94
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. júna 2007 bola v Rabate podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 708 z 31. januára 2008 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 19. marca 2008.
Zmluva nadobudne platnosť 11. mája 2014 v súlade s článkom 13 ods. 1.
K oznámeniu č. 94/2014 Z. z.
ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investíciímedzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií
Slovenská republika a Marocké kráľovstvo (ďalej len „zmluvné strany“),
majúc záujem podporovať hospodársku spoluprácu vo vzájomný prospech oboch štátov,
majúc v úmysle vytvoriť a udržať priaznivé podmienky na investovanie investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany a
uvedomujúc si, že vzájomná podpora a ochrana investícií podľa tejto zmluvy stimuluje podnikateľské iniciatívy v tejto oblasti,
sa dohodli nasledovne:
Článok 1
Definície
Na účely tejto zmluvy:
1.
„Investícia“ znamená každý druh majetkovej hodnoty aktíva investovanej investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany podľa jej zákonov a predpisov a zahŕňa najmä, ale nie výlučne:
a)
hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva ako hypotéky, zádržné práva, prenájmy, záruky, užívacie práva a iné obdobné práva;
b)
podiely, akcie a dlhopisy podnikov a akékoľvek iné formy účasti v podniku;
c)
peňažné pohľadávky alebo nároky na akékoľvek plnenie, ktoré má ekonomickú hodnotu;
d)
práva z duševného vlastníctva tak, ako sú definované v multilaterálnych dohodách uzatvorených pod záštitou Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo, pokiaľ sú obe zmluvné strany ich účastníkmi, a to najmä práva z priemyselného vlastníctva, autorské práva a s nimi súvisiace práva, ochranné známky, patenty, priemyslové vzory a technické postupy, práva na odrody rastlín, geografické značky, know-how, obchodné tajomstvá, obchodné názvy a goodwill;
e)
obchodné koncesie udelené zo zákona alebo na základe zmluvy vrátane koncesií na vyhľadávanie, ťažbu a využívanie prírodných zdrojov.
Akákoľvek zmena právnej formy v akej sú investované majetkové hodnoty, nebude mať vplyv na ich charakter ako investície.
2.
„Výnos“ znamená sumu získanú z investícií, ktorá zahŕňa najmä, ale nie výlučne zisk, úroky, kapitálové zisky, dividendy, tantiémy a všetky druhy poplatkov.
3.
„Investor“ označuje každú fyzickú alebo právnickú osobu niektorej zo zmluvných strán, ktorá investuje na území druhej zmluvnej strany:
a)
pojem „fyzická osoba“ označuje fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom zmluvnej strany v súlade s jej zákonmi; a
b)
pojem „právnická osoba“ označuje akýkoľvek subjekt, ktorý je zaregistrovaný v obchodnom registri, alebo zriadený podľa zákonov a predpisov jednej zo zmluvných strán a ktorý má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania na územní jednej zo zmluvných strán. Avšak pokiaľ má takáto právnická osoba na území jednej zo zmluvných strán len svoje sídlo, jej činnosť musí byť reálne a trvalo prepojená s ekonomikou jednej zo zmluvných strán.
4.
„Územie“ znamená:
a)
pokiaľ ide o Slovenskú republiku: teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, v súvislosti s ktorými si uplatňuje svoju zvrchovanosť, suverénne práva alebo súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom;
b)
pokiaľ ide o Marocké kráľovstvo: územie Marockého kráľovstva vrátane všetkých prípadných námorných oblastí nachádzajúcich sa mimo teritoriálnych vôd Marockého kráľovstva, ktoré sú alebo v budúcnosti prípadne budú vymedzené zákonmi Marockého kráľovstva v súlade s medzinárodným právom ako oblasti, v ktorých možno uplatňovať práva Marockého kráľovstva týkajúce sa morského dna a morského podložia, ako aj prírodných zdrojov.
5.
„Voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa bežne používa v medzinárodných transakciách a bežne sa vymieňa na medzinárodných devízových trhoch.
6.
„Verejný účel“ má význam, ktorý mu priraďuje národná legislatíva každej zmluvnej strany.
Článok 2
Podpora a ochrana investícií
1.
Každá zmluvná strana bude podporovať investorov druhej strany a vytvárať pre nich priaznivé podmienky pri investovaní na jej území a bude takéto investície povoľovať v súlade so svojimi zákonmi a predpismi.
Rozšírenie, zmena alebo transformácia investície vykonaná v súlade so zákonmi a predpismi platnými u zmluvnej strany na území, v ktorom je investícia zrealizovaná, sa považuje za novú investíciu.
2.
Investíciám investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany sa poskytne riadne a spravodlivé zaobchádzanie a bude zabezpečená ich plná ochrana a bezpečnosť na území druhej zmluvnej strany.
3.
Ani jedna zo zmluvných strán žiadnym spôsobom neobmedzí neprimeranými alebo diskriminačnými opatreniami riadenie, údržbu, užívanie a využívanie alebo nakladanie s investíciami investorov z druhej zmluvnej strany v rámci svojho územia.
4.
Investičné výnosy v prípade ich opätovného investovania v súlade so zákonmi a predpismi zmluvnej strany, na území ktorej je investícia zrealizovaná, budú podliehať rovnakej ochrane, aká bola poskytnutá pôvodnej investícii.
Článok 3
Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod
1.
Každá zmluvná strana na svojom území poskytne investíciám investorov druhej zmluvnej strany, riadne a spravodlivé zaobchádzanie a nie menej priaznivé, než ak poskytuje za podobných okolností, investíciám jej vlastných investorov alebo investíciám investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
2.
Každá zmluvná strana na svojom území poskytne investorom druhej zmluvnej strany, čo sa týka riadenia, údržby, používania, užívania alebo nakladania s ich investíciami, riadne a spravodlivé zaobchádzanie a nie menej priaznivé, než aké poskytuje za podobných okolností, jej vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
3.
Ustanovenia tejto zmluvy o nediskriminácii a doložke najvyšších výhod sa nebudú vzťahovať na výhody poskytované príslušnou zmluvnou stranou na základe jej záväzkov:
a)
vyplývajúcich z akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo dohovoru týkajúcich sa úplne alebo prevažne zdaňovania;
b)
ako člena colnej, hospodárskej alebo menovej únie, spoločného trhu alebo zóny voľného obchodu.
4.
Zmluvné strany uznávajú, že záväzky zmluvnej strany ako člena colnej, hospodárskej alebo menovej únie, spoločného trhu alebo zóny voľného obchodu zahrňajú poskytovanie výhod:
– investorom z každého členského štátu takejto únie, spoločného trhu alebo zóny voľného obchodu;
– investorom z tretieho štátu na základe medzinárodnej dohody alebo dohovoru o reciprocite, ktorá bola alebo má byť uzatvorená medzi takouto colnou, hospodárskou alebo menovou úniou, spoločným trhom alebo zónou voľného obchodu a príslušným tretím štátom.
Článok 4
Náhrada strát
1.
Investorom jednej zmluvnej strany, ktorých investície utrpia straty v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, povstania, vzbury, nepokojov či iných obdobných udalostí na území druhej zmluvnej strany, zabezpečí táto druhá zmluvná strana, čo sa týka reštitúcie, odškodnenia, náhrad alebo iných foriem vyrovnania, zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie k jej vlastným investorom alebo investorom z tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku, investorom jednej zmluvnej strany, ktorí utrpia škodu stratou v niektorom z prípadov uvedených v tomto odseku na území druhej zmluvnej strany v dôsledku:
– zabavenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi druhej zmluvnej strany; alebo
– zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené pri bojovej akcii ani nebolo vynútené danou situáciou,
bude poskytnutá reštitúcia alebo primeraná náhrada, ktorá nebude menej výhodná ako reštitúcia či náhrada, ktorá by za rovnakých okolností bola poskytnutá investorovi druhej zmluvnej strany alebo investorovi ktoréhokoľvek iného štátu.
Článok 5
Vyvlastnenie
1.
Investície investorov jednej zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani sa nestanú predmetom iných opatrení, ktoré majú podobný účinok ako znárodnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území druhej zmluvnej strany s výnimkou vyvlastnenia na verejný účel a s poskytnutím okamžitej, primeranej a účinnej kompenzácie. Vyvlastnenie bude vykonané na nediskriminačnom základe v súlade so zákonnými postupmi.
Kompenzácia bude zodpovedať spravodlivej trhovej hodnoty vyvlastnenej investície bezprostredne pred uskutočnením jej vyvlastnenia alebo predtým, ako sa hroziace vyvlastnenie stalo verejne známym podľa toho, čo nastalo skôr. Kompenzácia bude voľne prevoditeľná vo voľne zameniteľnej mene. Kompenzácia bude vyplatená bez zbytočného omeškania. V prípade omeškania platby bude kompenzácia podliehať úročeniu komerčnou sadzbou odo dňa jej splatnosti až po deň uskutočnenia platby.
2.
V prípade vyvlastnenia, ako aj kompenzácie sa poskytne zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré poskytne táto zmluvná strana jej vlastným investorom alebo k investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.
3.
Dotknutý investor bude mať v súlade so zákonmi a predpismi zmluvnej strany, ktorá vyvlastnenie uskutočnila, právo na bezodkladné preskúmanie zákonnosti administratívneho postupu vyvlastnenia a stanovenia výšky kompenzácie súdnou inštitúciou tejto zmluvnej strany.
Článok 6
Prevody
1.
Každá zmluvná strana bude investorom druhej zmluvnej strany garantovať voľný prevod platieb súvisiacich s ich investíciami po splnení ich fiškálnych a finančných záväzkov. Tieto prevody zahŕňajú najmä, ale nie výlučne :
a)
kapitál a dodatočné finančné čiastky určené na udržanie alebo zvýšenie investície;
b)
výnosy tak, ako sú definované v článku 1 tejto zmluvy;
c)
čiastky potrebné na splácanie úverov súvisiacich s investíciami;
d)
výnosy z predaja pri úplnej alebo čiastočnej likvidácii investícií;
e)
náhrady v zmysle článkov 4 a 5;
f)
príjmy občanov alebo rezidentov druhej zmluvnej strany, ktorým je umožnené pracovať v spojitosti s investíciami na jej území;
g)
platby vyplývajúce z urovnania investičného sporu.
2.
Prevody podľa odseku 1 tohto článku sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene bez zbytočného odkladu, s kurzom platným v deň prevodu a v súlade s devízovými predpismi platnými na území zmluvnej strany, v ktorej je investícia realizovaná.
3.
Bez ohľadu na ustanovenia odsek 1 a 2 vyššie platí, že každá zmluvná strana môže zaviesť alebo udržiavať v platnosti opatrenia týkajúce sa cezhraničných kapitálových transakcií a platobného styku:
a)
v prípade výrazne nevyrovnanej platobnej bilancie a externých finančných ťažkostí alebo ich hrozby alebo
b)
v prípadoch, kedy za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo existuje hrozba, že spôsobí vážne problémy v makroekonomickom riadení, a to najmä v oblasti menovej a devízovej politiky, alebo
c)
vo výnimočných prípadoch uplatnenia hospodárskych sankcií.
4.
Opatrenia v zmysle odseku 3 tohto článku:
a)
nepresiahnu rozsah opatrení nevyhnutných na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku;
b)
budú dočasné a budú zrušené hneď, ako to budú podmienky dovoľovať a
c)
budú druhej zmluvnej strane bezodkladne oznámené.
Článok 7
Postúpenie práva
Pokiaľ niektorá zmluvná strana alebo ňou poverená agentúra (ďalej len „poisťovateľ“) vykoná platbu v prospech svojich vlastných investorov na základe záruky alebo poistenia pre prípad nekomerčných rizík vo vzťahu k investíciám uskutočneným na území druhej zmluvnej strany, táto druhá zmluvná strana uzná postúpenie všetkých práv a nárokov vyplývajúcich z takejto investície na daného poisťovateľa a uzná, že poisťovateľ má nárok na výkon týchto práv a uplatnenie nárokov v rovnakom rozsahu ako pôvodný investor.
Článok 8
Riešenie sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany
1.
Akýkoľvek spor medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany týkajúci sa investície, bude účastníkmi sporu vyriešený, pokiaľ možno, priateľským spôsobom prostredníctvom konzultácií a rokovaní.
2.
Pokiaľ nebude možné spor vyriešiť do šiestich (6) mesiacov od dátumu oznámenia vzniku sporu druhej strane, spor bude podľa voľby investora postúpený:
a)
príslušnému súdu zmluvnej strany, na území ktorej bola investícia realizovaná;
b)
na arbitráž Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov z investícií („ICSID“), zriadeným Washingtonským Dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a štátnymi príslušníkmi iných štátov zo dňa 18. marca 1965, pokiaľ obe zmluvné strany k tomuto Dohovoru pristúpili alebo
c)
arbitrážnemu tribunálu ustanovenému ad hoc, pokiaľ sa účastníci sporu nedohodnú inak, podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie spojených národov pre Medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).
Každá zmluvná strana dá svoj súhlas k postúpeniu sporov na medzinárodnú arbitráž v zmysle odsekov b) a c).
3.
Žiadna zo zmluvných strán, ktorá bude účastníkom sporu, nesmie na žiadnom stupni arbitrážneho konania ani výkonu arbitrážneho rozhodnutia vznášať žiadne námietky na základe toho, že investor, ktorý je v spore odporcom, dostal úplné alebo čiastočné odškodnenie za svoje straty z poistenia.
4.
Arbitrážny tribunál vydá svoje rozhodnutie podľa národného práva tej zmluvnej strany, ktorá je účastníkom sporu, na území ktorej sa investícia nachádza vrátane pravidiel týkajúcich sa kolízie práva, ustanovení tejto zmluvy, podmienok príslušných zmlúv, ktoré budú prípadne uzatvorené vo vzťahu k investícii a tiež zásad medzinárodného práva.
5.
Rozhodnutie bude konečné a záväzné pre oboch účastníkov sporu. Každá zmluvná strana zabezpečí uznanie a výkon rozhodnutia v súlade so svojimi príslušnými zákonmi a predpismi.
Článok 9
Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami
1.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že na požiadanie ktorejkoľvek z nich bezodkladne uskutočnia konzultácie za účelom vyriešenia každého sporu súvisiaceho s touto zmluvou.
2.
Pokiaľ spor nebude možné takto vyriešiť do šiestich mesiacov od začiatku rokovaní, na požiadanie ktorejkoľvek zmluvnej strany bude spor v súlade s ustanoveniami tohto článku postúpený arbitrážnemu tribunálu.
3.
Arbitrážny tribunál bude zostavený nasledovne: každá zmluvná strana vymenuje jedného člena a títo dvaja členovia sa dohodnú na občanovi tretieho štátu, ktorý bude vymenovaný za predsedu arbitrážneho tribunálu. Arbitri budú ustanovení do troch mesiacov a predseda do piatich mesiacov odo dňa, kedy niektorá zo zmluvných strán informovala druhú zmluvnú stranu o tom, že zamýšľa predložiť spor arbitrážnemu tribunálu.
4.
Ak lehoty uvedené v ods. 3 vyššie nebudú dodržané, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požiadať o vykonanie potrebných vymenovaní predsedu Medzinárodného súdneho dvora. Ak je predseda Medzinárodného súdneho dvora občanom niektorej zo zmluvných strán alebo mu je inak znemožnené danú funkciu vykonať, potrebné vymenovania vykoná podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak je podpredseda Medzinárodného súdneho dvora občanom niektorej zo zmluvných strán alebo mu je tiež znemožnené danú funkciu vykonať, o vykonanie vymenovania sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom žiadnej zo zmluvných strán.
5.
Arbitrážny tribunál rozhodne o spore v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a podľa platných pravidiel a zásad medzinárodného práva. Arbitrážny tribunál prijme rozhodnutie väčšinou hlasov. Takéto rozhodnutie bude pre obe zmluvné strany záväzné a konečné. Arbitrážny tribunál rozhoduje o svojom vlastnom postupe.
6.
Každá zmluvná strana znáša náklady na arbitra, ktorého menovala a náklady na svoje zastupovanie v arbitrážnom konaní. Náklady na predsedu a ostatné výdaje hradia v rovnakej výške obe zmluvné strany.
Článok 10
Uplatnenie iných pravidiel a osobitných záväzkov
1.
Pokiaľ bude určitá záležitosť upravená tak touto zmluvou, ako aj inou medzinárodnou dohodou, ktorej signatármi sú aj obe zmluvné strany, nič z toho, čo je uvedené v tejto zmluve, nebude žiadnej zmluvnej strane ani jej investorom, ktorí vlastnia investície na území druhej zmluvnej strany, brániť v tom, aby využívali výhody tých pravidiel, ktoré sú v danom prípade výhodnejšie.
2.
Pokiaľ zaobchádzanie niektorej zmluvnej strany k investíciám a investorom druhej zmluvnej strany, ktoré vyplýva z jej zákonov a predpisov či iných osobitných ustanovení kontraktov, je výhodnejšie ako zaobchádzanie garantované touto zmluvou, uplatnené bude to zaobchádzanie, ktoré je výhodnejšie.
Článok 11
Konzultácie
Zmluvné strany sa zaväzujú, že na požiadanie ktorejkoľvek z nich uskutočnia konzultácie za účelom vyriešenia každého sporu súvisiaceho s výkladom a uplatňovaním tejto zmluvy.
Článok 12
Vykonávanie tejto zmluvy
Táto zmluva sa bude vzťahovať na investície uskutočnené pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy v súlade so zákonmi a predpismi tej zmluvnej strany, na území ktorej bola uskutočnená, ako aj pre investície uskutočnené po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy. Táto zmluva sa však nebude vzťahovať na spory vzniknuté pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
Článok 13
Nadobudnutie účinnosti, trvanie a ukončenie
1.
Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán súvisiacich s nadobudnutím platnosti tejto zmluvy a nadobudne platnosť deväťdesiaty (90.) deň odo dňa, kedy zmluvné strany oznámia splnenie všetkých ústavných formalít požadovaných zákonom na jej uvedenie do platnosti.
2.
Táto zmluva sa uzatvára s platnosťou na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu ukončiť výpoveďou s výpovednou lehotou dvanásť mesiacov.
3.
Pokiaľ ide o investície, uskutočnené pred dňom ukončenia platnosti tejto zmluvy, zostanú ustanovenia tejto zmluvy v platnosti po dobu desať (10) rokov odo dňa jej ukončenia, pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak.
Dolu podpísaní zástupcovia riadne poverení svojimi príslušnými vládami potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi.
Vyhotovené v dvoch rovnopisoch v Rabate dňa 14. júna 2007 v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade akýchkoľvek rozdielov v preklade bude rozhodujúci anglický text.
Za Slovenskú republiku:
Ján Kubiš v. r.
Za Marocké kráľovstvo:
Mohamed Benaissa v. r.