95/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2014

95
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. novembra 2013 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri realizácii projektu plynovodu spájajúceho poľskú prepravnú sieť a slovenskú prepravnú sieť.
Dohoda nadobudne platnosť 18. apríla 2014 v súlade s článkom 11 ods. 1.
K oznámeniu č. 95/2014 Z. z.
DOHODAmedzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri realizácii projektu plynovodu spájajúceho poľskú prepravnú sieť a slovenskú prepravnú sieť
Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky, (ďalej len „zmluvné strany“):
– zdôrazňujúc význam bezpečnosti dodávky zemného plynu a stabilnej prevádzky prepravných sietí Slovenskej republiky a Poľskej republiky, ako kľúča k prebiehajúcemu rozvoju trhu v regióne strednej a východnej Európy, najmä v súvislosti so severojužným koridorom;
– berúc do úvahy potrebu posilňovať integráciu plynárenských systémov Slovenskej republiky a Poľskej republiky pokiaľ ide o infraštruktúru, regulácie a obchod;
– uznávajúc potrebu diverzifikovať trasy a zdroje dodávky zemného plynu;
– so zreteľom na ustanovenia Plánu rozvoja regionálneho trhu V4 s plynom prijatého dňa 16. júna 2013 predsedami vlád krajín Vyšehradskej skupiny;
– podporujúc spoluprácu medzi operátormi prepravných plynárenských sietí a rozvoj obchodu s plynom medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou;
– so zreteľom na potrebu koordinovať úsilie na zabezpečenie vhodných podmienok na prípravné a konštrukčné práce a rýchle získanie povolení a environmentálnych rozhodnutí pre výstavbu plynovodu spájajúceho slovenskú prepravnú sieť a poľskú prepravnú sieť;
– so zreteľom na ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (ďalej len „nariadenie“), v súvislosti so zrýchlením výstavby energetickej infraštruktúry a ďalšieho rozvoja trhu s energiou, integrácie, likvidity trhu s plynom a zvyšovaním konkurencieschopnosti v Európskej únii vrátane regiónu strednej a východnej Európy;
sa dohodli takto:
Článok 1
Cieľom tejto dohody je vymedziť:
1)
mechanizmy spolupráce medzi zmluvnými stranami pri príprave a realizácii projektu spočívajúceho vo výstavbe plynovodu spájajúceho prepravné siete Slovenskej republiky a Poľskej republiky strategickými investormi (Spoločnosťami);
2)
mechanizmy dohľadu nad prípravou a realizáciou Projektu.
Článok 2
Výrazy použité v tejto dohode majú nasledujúci význam:
1)
„Projekt“ – cezhraničný plynovod spájajúci prepravné siete Poľskej republiky a Slovenskej republiky, ktorého umiestnenie a technické parametre sa vymedzia v neskoršom štádiu investície, ktorý je realizovaný Spoločnosťami;
2)
„Spoločnosti“ – strategickí investori, ktorí realizujú a vlastnia projekt:
a)
na území Slovenskej republiky – EUSTREAM, a.s.,
b)
na území Poľskej republiky – Operator Gazoci1gów Przesy3owych GAZ-SYSTEM S.A;
3)
„Príslušný orgán“:
a)
pokiaľ ide o slovenskú stranu – ministerstvo poverené energetikou;
b)
pokiaľ ide o poľskú stranu – minister poverený energetikou;
4)
„Orgány zmluvných strán” – orgány štátnej správy a regulačné orgány Slovenskej republiky a Poľskej republiky obdobne.
Článok 3
1.
Zmluvné strany sa zaväzujú pomáhať pri realizácii Projektu v rozsahu uvedenom v článku 1.
2.
Zmluvné strany podniknú spoločné a koordinované kroky na úrovni Európskej únie, aby:
1)
Projekt získal status projektu spoločného záujmu na základe krokov podniknutých v regionálnych skupinách vytvorených podľa nariadenia;
2)
Projekt získal spolufinancovanie z finančných prostriedkov Európskej únie z nástroja Spájame Európu a nového finančného výhľadu na roky 2014 až 2020.
3.
Zmluvné strany vynaložia počas realizácie projektu spoločnosťami a orgánmi zmluvných strán spoločné úsilie na koordináciu postupov vyplývajúcich z vnútroštátnych právnych predpisov i práva Európskej únie, vrátane cezhraničných postupov ustanovených v nariadení.
4.
Zmluvné strany vypracujú koordinovanú informačnú politiku v súvislosti s projektom voči tretím krajinám a medzinárodným inštitúciám bez toho, aby bola dotknutá povinnosť zmluvných strán zachovávať a chrániť dôverné informácie spoločností získané zmluvnými stranami v súvislosti s projektom.
Článok 4
Zmluvné strany podniknú potrebné kroky, pričom zoberú do úvahy primerané záujmy spoločností na zabezpečenie, aby:
1)
Spoločnosti do 31. decembra 2013 oznámili príslušným orgánom harmonogram predinvestičných prác súvisiacich s realizáciou projektu, ktoré sa majú vykonať do prijatia konečného investičného rozhodnutia spoločnosťami;
2)
Spoločnosti oznámili príslušným orgánom harmonogram investičných prác súvisiacich s realizáciou projektu v lehote 3 (troch) mesiacov odo dňa prijatia konečného investičného rozhodnutia;
3)
Projekt spĺňal nevyhnutné kritériá na účely požiadania o spolufinancovanie projektu Európskou úniou;
4)
Spoločnosti ukončili investičný proces spočívajúci z:
a)
vykonania počiatočných inžinierskych prác;
b)
vykonania postupu skúmania trhu a rozdelenia rezervnej kapacity v súvislosti s projektom na základe zásady rovnakého zaobchádzania so všetkými zúčastnenými stranami,
c)
dokončenia inžinierskych prác,
d)
vykonávania projektu v závislosti od výsledkov postupu skúmania trhu;
5)
Spoločnosti vykonávali prevádzkové funkcie v súvislosti s projektom.
Článok 5
1.
Zmluvné strany týmto zriaďujú pracovnú skupinu, ktorej úlohou je vypracovať spôsoby spolupráce na realizácii projektu.
2.
Pracovná skupina najmä:
1)
vytvorí mechanizmy spolupráce počas investičného procesu, vrátane získania povolení na realizáciu projektu, berúc do úvahy rozvoj súvisiacej infraštruktúry potrebnej na využívanie potenciálu projektu;
2)
pripraví systém výmeny informácií a systém na koordináciu činností orgánov zmluvných strán v súvislosti s realizáciou projektu vrátane získania povolení a environmentálnych rozhodnutí, ako aj činností na externých fórach vrátane činností na úrovni Európskej únie uvedených v článku 3;
3)
monitoruje proces prípravy a realizácie projektu. Správa o stave realizácie projektu sa predkladá príslušným orgánom dvakrát ročne, a to každý rok do 30. júna a 31. decembra. Pracovná skupina predloží prvú správu do 31. decembra 2013;
4)
v prípade zistenia akéhokoľvek omeškania realizácie projektu vrátane meškania so získaním povolení na realizáciou projektu a environmentálnych rozhodnutí pracovná skupina v správach uvedených v pododseku 3) preskúma a prípadne upraví existujúci spôsob spolupráce počas investičného procesu.
3.
Pracovná skupina bude zložená zo slovenskej sekcie a poľskej sekcie. Každú národnú sekciu bude riadiť predseda vymenovaný príslušným orgánom do 7 (siedmich) dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.
4.
Zloženie pracovnej skupiny, ktoré bude dohodnuté do 1 (jedného) mesiaca odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody, bude pozostávať zo zástupcov orgánov zmluvných strán a zástupcov spoločností v súlade so zásadou parity.
5.
Do 3 (troch) mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody pracovná skupina oznámi príslušným orgánom harmonogram prác a podrobný spôsob práce pracovnej skupiny.
6.
Pracovná skupina prijíma svoje rozhodnutia na základe konsenzu dosiahnutého všetkými svojimi členmi vrátane spoločností.
Článok 6
Zmluvné strany nariadia príslušným orgánom, aby koordinovali vykonávanie ustanovení tejto dohody.
Článok 7
Zmluvné strany nezodpovedajú za plnenie povinností spoločností vyplývajúcich z realizácie projektu a v súvislosti s ňou. Obidve zmluvné strany sa budú snažiť pomáhať spoločnostiam, aby mohli plniť svoje povinnosti, ku ktorým sa zaviažu v súvislosti s realizáciou projektu, v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 8
Činnosti spojené s prípravou projektu, výstavbou, prevádzkou a údržbou technickej účinnosti projektu budú spoločnosti vykonávať podľa práva, vrátane technických predpisov štátu tej zmluvnej strany, na ktorého území sa príslušná časť projektu nachádza.
Článok 9
1.
V lehote do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody zmluvné strany preskúmajú jej plnenie, najmä pokiaľ ide o plnenie úloh uvedených v článku 4 v stanovených lehotách a na základe výsledkov preskúmania zvážia potrebu vypovedania tejto dohody.
2.
V prípade, že sa zmluvné strany rozhodnú vypovedať túto dohodu podľa odseku 1, oznámia to príslušným orgánom Európskej únie.
Článok 10
Všetky prípadné spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody vyriešia zmluvné strany rokovaním a konzultáciami.
Článok 11
1.
Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov každej zo zmluvných strán, ktoré oznámia výmenou nót. Táto dohoda nadobúda platnosť 30. (tridsiatym) dňom odo dňa prijatia poslednej nóty.
2.
Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú.
3.
Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana zaslaním písomnej výpovede. V tomto prípade platnosť dohody skončí po uplynutí 6 (šiestich) mesiacov odo dňa prijatia výpovede druhou zmluvnou stranou.
4.
Túto dohodu možno meniť len písomnou dohodou zmluvných strán.
Na dôkaz čoho podpísané, riadne na to splnomocnené osoby túto dohodu podpísali.
Dané v Bratislave dňa 22. novembra 2013, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu ustanovení tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:
Tomáš Malatinský v. r.
Za vládu Poľskej republiky:
Janusz Piechocinski v. r.