96/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2014

96
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
výnos z 3. apríla 2014 č. MF/ 009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest.
Tento výnos ustanovuje jednotný formát elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest (ústredný portál, špecializovaný portál a informačný systém integrovaného obslužného miesta), ktoré sú podľa zákona o e-Governmente nevyhnutné na účely výkonu verejnej moci elektronicky.
Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2014.
Výnos sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do výnosu možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.