c2-r1/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
V prílohe č. 3 štvrtom platovom stupni jedenástej platovej triede má byť namiesto sumy „717,50“ správne uvedená suma „714,50“.