c75-r1/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.08.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 172/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti
V § 2 ods. 1 majú byť namiesto písmena g) správne uvedené písmená g) a h) v tomto znení:
„g)
výslovnú žiadosť o rezerváciu poradia,
h)
informáciu o žiadostiach o uplatnenie programu zhovievavosti alebo obdobného programu vo vzťahu k rovnakej dohode obmedzujúcej súťaž, ktoré žiadateľ predložil orgánom na ochranu hospodárskej súťaže iných členských štátov Európskej únie alebo Európskej komisii alebo ktoré ešte len zamýšľa predložiť,“.