1/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júla 1951 bola v Budapešti uzavretá Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS).
Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 1951.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1141 zo 14. mája 2014 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe k Dohode o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) 29. mája 2014 s vyhlásením:
"Slovenská republika ako členský štát Európskej únie v prípade, že v budúcnosti vznikne rozpor pri plnení povinností spojených s členstvom v Európskej únii a povinností vyplývajúcich z Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovarov (SMGS; Budapešť 10. júla 1951) si vyhradzuje právo vypovedať dohodu SMGS.".
Listina o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru bola 2. júna 2014 uložená u depozitára, ktorým je Organizácia pre spoluprácu železníc so sídlom vo Varšave.
Dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 1. októbra 2014 v súlade s článkom 40.
Do textu príloh dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
K oznámeniu č. 1/2015 Z.z.