100/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 15. mája 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 bode 4.7. tretia veta znie: „Sklon jednoduchého rebríka, ktorý je určený pomerom výšky miesta opretia od pätky rebríka a vodorovnej vzdialenosti pätky rebríka od miesta opretia, musí byť od 2,5 : 1 do 4 : 1.“.
2.
V prílohe č. 1 bode 4.11. sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na prenosný rebrík, ktorý podľa určenia výrobcu možno použiť na ukotvenie osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
STN EN 795 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Kotviace zariadenia (83 2629).“.
3.
V prílohe č. 6 bod 3.9. znie:
„3.9.
Ochranné zábradlie lešenia musí byť dvojtyčové.“.
4.
V prílohe č. 6 bod 5.1. znie:
„5.1.
Osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu sa podľa účelu a spôsobu použitia pri stavebných prácach rozdeľujú na pracovné polohovacie systémy a systémy zachytenia pádu. Pracovné polohovacie systémy sú tvorené najmenej miestom ukotvenia, spojovacími prostriedkami a bezpečnostným pásom. Systémy zachytenia pádu sú tvorené najmenej miestom ukotvenia, spojovacími prostriedkami, zariadením na tlmenie pádu a celotelovým bezpečnostným postrojom.“.
5.
V prílohe č. 6 bode 5.5. prvá veta znie: „Výber alebo použitie osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu musí zodpovedať dĺžke možného pádu a podmienkam určeným jeho výrobcom, pričom bezpečná výška zachytenia padajúcej osoby je najmenej 1 m od úrovne možného dopadu.“.
6.
V prílohe č. 6 bod 5.7. znie:
„5.7.
Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a miesto jeho ukotvenia určuje zhotoviteľ v technologickom postupe. Miesto ukotvenia musí odolať silám pôsobiacim pri páde. Statická sila v smere pádu, ktorej má odolať miesto ukotvenia, je najmenej 15 kN, ak na základe statického výpočtu vykonaného v rámci posúdenia rizika nebola určená nižšia hodnota tejto sily. Súčasťou technologického postupu musí byť určenie spôsobu evakuácie osoby po zachytení pádu z výšky alebo do hĺbky a prostriedkov potrebných na jej evakuáciu. V blízkosti pracoviska, kde sa vykonávajú práce vo výške a nad voľnou hĺbkou, musia byť k dispozícii prostriedky na evakuáciu osoby zachytenej po páde z výšky alebo do hĺbky.“.
7.
V prílohe č. 6 bode 7.2. písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“.
8.
V prílohe č. 6 bode 7.2. písm. c) sa za slovami „vo výške 1 m“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa slovo „alebo“.
9.
V prílohe č. 6 bode 7.2. sa vypúšťa písmeno d).
10.
V prílohe č. 8 body 2.11.1. a 2.11.2. znejú:
„2.11.1.
Ručne zdvíhať bremeno jednoduchou kladkou môže jedna osoba do výšky najviac 15 m a dve osoby a viac osôb do výšky najviac 25 m.
2.11.2.
Najväčšiu hmotnosť zdvíhaného bremena ustanovuje osobitný predpis.39)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
„39)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.“.
11.
V prílohe č. 9 bode 2.7. prvá veta znie: „Ak pri lepení a po skončení lepenia môžu vzniknúť pary vytvárajúce nebezpečné zápalné alebo výbušné koncentrácie, musia sa vykonať opatrenia na ochranu pred požiarom a výbuchom, najmä sa musí vetrať a nesmie sa manipulovať s otvoreným ohňom, fajčiť, zvárať alebo vykurovať palivovým zariadením.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2015.
Ján Richter v. r.