104/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
označenie o uvádzaní nebezpečných látok a zmesí,1) výrobkov a zariadení na trh, ak osobitný predpis neustanovuje inak,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Čl. 2 ods. 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.“.
2.
§ 4 znie:
㤠4
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 10.“.
3.
V prílohách č. 1 a 3 celom texte sa slovo „prípravok“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „zmes“ v príslušnom tvare.
4.
V prílohe č. 1 bode 12 sa na konci pripája táto veta:
„Ak sa v prílohe č. 2 bode 3.2 nenachádza vhodná výstražná značka, ktorá by upozorňovala na nebezpečné látky alebo zmesi, použije sa príslušný výstražný piktogram podľa osobitného predpisu.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Príloha V nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.“.
5.
V prílohe č. 2 bode 3.2 sa v texte pod značkou „Iné nebezpečenstvo“ nad slovo „nebezpečenstvo“ umiestňuje odkaz *).
6.
V prílohe č. 2 bode 3.2 sa vypúšťa značka „Nebezpečenstvo škodlivej alebo dráždivej látky“ vrátane textu pod značkou.
7.
V prílohe č. 2 bode 3.2 sa na konci pripája táto veta:
„*) Značka sa nepoužije na upozornenie na nebezpečné látky alebo zmesi okrem označenia skladu nebezpečných látok alebo zmesí podľa prílohy č. 3 bodu 5 druhej vety.“.
8.
V prílohe č. 3 bode 1 prvej vete sa slová „piktogramom alebo symbolom na farebnom pozadí v súlade s osobitnými predpismi“ nahrádzajú slovami „príslušným výstražným piktogramom podľa osobitného predpisu2)“.
9.
V prílohe č. 3 bode 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa v prílohe č. 2 bode 3.2 nenachádza vhodná výstražná značka, použije sa príslušný výstražný piktogram podľa osobitného predpisu,2)“.
10.
V prílohe č. 3 bode 5 sa slová „piktogramom, alebo symbolom na farebnom pozadí“ nahrádzajú slovami „príslušným výstražným piktogramom“.
11.
Príloha č. 10 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (deviata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 245, 26. 8.1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5. 3. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2015.
Robert Fico v. r.