105/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 309/2010 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 175 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z. a podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 309/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. b) sa slová „prípravkov, napríklad jedovatých“ nahrádzajú slovami „zmesí, najmä toxických“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.“ nahrádza citáciou „Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.“.
3.
V prílohe č. 1 bode 1.1 písm. i) sa slová „najvyššie prípustné hodnoty“ nahrádzajú slovami „horné akčné hodnoty expozície“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády č. 629/2005 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády č. 555/2006 Z. z.“.
5.
V prílohe č. 1 bode 1.1 písm. j) sa slová „najvyššie prípustné hodnoty vibrácií“ nahrádzajú slovami „akčné hodnoty expozície vibráciám“.
6.
V prílohe č. 1 bode 1.1 písm. k) sa slová „najvyššie prípustné hodnoty elektromagnetického žiarenia a elektromagnetických polí s frekvenciami 3 000 GHz a nižšími“ nahrádzajú slovami „akčné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu s frekvenciou 3 000 GHz a nižšou“.
7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
„3)
Príloha k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.
4)
§ 3 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.“.
8.
V prílohe č. 1 bode 1.3 písmeno a) znie:
„a)
s látkami a zmesami, ktoré sú klasifikované podľa osobitného predpisu5) v týchto triedach nebezpečnosti a kategóriách nebezpečnosti s týmito výstražnými upozorneniami:
1.
akútna toxicita kategórie nebezpečnosti 1, 2 alebo 3 (H 300, H 301, H 310, H 311, H 330, H 331),
2.
žieravosť/dráždivosť pre kožu kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 1C (H 314),
3.
horľavé plyny kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 220, H 221),
4.
horľavé aerosóly kategórie nebezpečnosti 1 (H 222),
5.
horľavé kvapaliny kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 224, H 225),
6.
výbušniny kategórie nebezpečnosti nestabilné výbušniny alebo výbušniny podtried 1.1 až 1.5 (H 200, H 201, H 202, H 203, H 204, H 205),
7.
samovoľne reagujúce látky a zmesi kategórie nebezpečnosti typu A, B, C alebo typu D (H 240, H 241, H 242),
8.
organické peroxidy kategórie nebezpečnosti typu A alebo typu B (H 240, H 241),
9.
toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 370, H 371),
10.
toxicita pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 372, H 373),
11.
respiračná senzibilizácia kategórie nebezpečnosti 1 (H 334),
12.
kožná senzibilizácia kategórie nebezpečnosti 1 (H 317),
13.
karcinogenita kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 2 (H 350, H 350i, H 351),
14.
mutagenita zárodočných buniek kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 2 (H 340, H 341),
15.
reprodukčná toxicita kategórie nebezpečnosti 1A alebo 1B (H 360, H 360F, H 360D, H 360FD, H 360Fd, H 360Df),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.“.
9.
V prílohe č. 1 bode 1.3 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená b) až e).
10.
V prílohe č. 1 bode 1.3 písmeno b) znie:
„b)
s látkami a zmesami s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v osobitnom predpise,6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 2 písm. a) druhý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci.“.
11.
V prílohe č. 1 bode 1.5 písmeno a) znie:
„a)
zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo do štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu,7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014.“.
12.
Doterajší text prílohy č. 2 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5. 3. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2015.
Robert Fico v. r.