107/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 22. mája 2015,
ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
elektronickou komunikáciou prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi subjektmi,
b)
súborom postupnosť údajov v elektronickej forme, ktorá je označená názvom, informáciou o kapacite údajov a časovou značkou o jej poslednej zmene,
c)
webovou službou elektronická služba komunikujúca prostredníctvom Extensible Markup Language (XML) správ s definovanou štruktúrou,
d)
povinnou osobou osoba, ktorej osobitný predpis1) ukladá povinnosť poskytovať vybrané údaje Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“).
§ 2
Štandardy zdravotníckej informatiky
(1)
Štandardy zdravotníckej informatiky zahŕňajú
a)
štandard pre identifikáciu a autentifikáciu informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej poisťovne (ďalej len „informačný systém“) slúžiaceho na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom a subjektov používajúcich tento informačný systém,
b)
štandard pre integritu údajov informačného systému,
c)
štandard pre identifikátor zdravotníckeho zariadenia,2)
d)
štandardy zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému podľa § 2 ods. 1 zákona,
e)
štandardy pre poskytovanie a ochranu údajov do údajovej základne podľa § 3 zákona,
f)
štandard pre elektronickú komunikáciu s elektronickými formulármi údajovej základne,
g)
štandard pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho informačného systému,
h)
číselníky zdravotníckej informatiky.
(2)
Za štandardy zdravotníckej informatiky sa považujú aj tieto štandardy pre informačné systémy verejnej správy:
a)
štandard pre sieťové protokoly,3)
b)
štandard pre prenos dát,4)
c)
štandard pre aplikačné protokoly elektronických služieb,5)
d)
štandard pre webové služby,6)
e)
štandard pre popisný jazyk pre dátové prvky,7)
f)
štandard pre prenos dátových prvkov.8)
§ 3
Štandard pre identifikáciu a autentifikáciu informačného systému a subjektov používajúcich tento informačný systém
Štandardom pre identifikáciu a autentifikáciu informačného systému je
a)
identifikácia informačného systému prostredníctvom jednoznačného identifikátora informačného systému prideleného v rámci overenia zhody podľa § 11 zákona; informačný systém je zabezpečený tak, aby nedošlo k zneužitiu prideleného jednoznačného identifikátora informačného systému,
b)
jednoznačná identifikácia a autentifikácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti na základe preukazu poistenca s elektronickým čipom alebo občianskeho preukazu s elektronickým čipom s príslušným certifikátom v informačnom systéme,
c)
jednoznačná identifikácia a autentifikácia zdravotníckeho pracovníka na základe elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka v informačnom systéme,
d)
jednoznačná identifikácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na základe číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prideleného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v informačnom systéme.
§ 4
Štandard pre integritu údajov informačného systému
Štandardom pre integritu údajov informačného systému je zabezpečenie obsahovej totožnosti spracúvaných údajov v informačnom systéme a ich poskytovanie bez narušenia integrity v súlade s dátovými rozhraniami, dátovými štruktúrami, technickou špecifikáciou a metodikou integrácie informačného systému.
§ 5
Štandard pre identifikátor zdravotníckeho zariadenia
Štandardom pre identifikátor zdravotníckeho zariadenia je kód, ktorý sa skladá z
a)
dvojznakového kódu orgánu príslušného na vydanie povolenia alebo Štátnej kúpeľnej komisie zo stĺpca „Skratka“ číselníka s OID 1.3.158.00165387.100.10.41 a názvom číselníka Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia v zdravotníctve,
b)
identifikačného čísla držiteľa príslušného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
c)
jedinečného bezvýznamového päťznakového alfanumerického reťazca s jedným alfabetickým znakom na začiatku a štvorznakovým číslom na konci,
d)
vložených pomlčiek bez medzier medzi jednotlivými zložkami identifikátora.
§ 6
Štandardy zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému
(1)
Štandardom zabezpečenia prenosu údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému je prenos údajov
a)
v textových súboroch s maximálnou veľkosťou 2 GB pred komprimovaním,
b)
v komprimovanej podobe každý súbor osobitne vo formáte ZIP s použitím algoritmu DEFLATE bez hesla,
c)
zašifrovaných s využitím verejného kľúča VKNZIS tak, aby k dešifrovaniu mohlo prísť len použitím privátneho kľúča PKNZIS ,
d)
podpísaných privátnym kľúčom KPsign_insur,
e)
prostredníctvom zabezpečeného pripojenia Transport Layer Security (TLS) a Secure File Transfer Protocol (sFTP).
(2)
Štandardom zabezpečenia ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému je poskytnutie
a)
podpisového kľúčového páru KPKPsign_insur vrátane certifikátu podpísaného národným centrom,
b)
autentizačného kľúčového páru KPKPauth_insur vrátane certifikátu podpísaného národným centrom,
c)
šifrovacieho kľúčového páru KPKPenc_insur vrátane certifikátu podpísaného národným centrom,
d)
certifikátu s verejným kľúčom šifrovacieho kľúčového páru komponentu VKNCZI národného zdravotníckeho informačného systému.
§ 7
Štandardy pre poskytovanie a ochranu údajov do údajovej základne
(1)
Štandardom pre ochranu údajov do údajovej základne je
a)
poskytnutie certifikátu s VKNZIS,
b)
poskytnutie certifikátu s verejným kľúčom podpisového kľúčového páru komponentu povinnej osoby.
(2)
Štandardom pre poskytovanie údajov do údajovej základne je poskytovanie údajov
a)
v samostatných súboroch s maximálnou veľkosťou 150 MB pred komprimovaním,
b)
v komprimovanej podobe vo formáte ZIP s použitím algoritmu DEFLATE bez hesla, pričom sa komprimuje každý súbor osobitne,
c)
zašifrovaných verejným kľúčom VKNZIS,
d)
podpísaných privátnym kľúčom podpisového kľúčového páru KPorganizácie,
e)
prostredníctvom Secure File Transfer Protocol (sFTP).
§ 8
Štandard pre elektronickú komunikáciu s elektronickými formulármi údajovej základne
Štandardom pre elektronickú komunikáciu s elektronickými formulármi údajovej základne je
a)
používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer (HTTPs) a cookies medzi povinnou osobou a webovým serverom a medzi webovými servermi,
b)
formát súboru elektronického formulára XML správy bez komprimácie a šifrovania.
§ 9
Štandard pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho informačného systému
Štandardom pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho informačného systému je používanie schém správ vo formáte Extensible Markup Language (XML) pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho informačného systému podľa platnej technickej špecifikácie zverejnenej na webovom sídle národného centra.
§ 10
Číselníky zdravotníckej informatiky
(1)
Zoznam číselníkov zdravotníckej informatiky je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
V rámci zdravotníckej informatiky sa používajú aj základné číselníky podľa osobitného predpisu9) (ďalej len „preberané číselníky“). Zoznam preberaných číselníkov je uvedený v prílohe č. 2.
§ 11
Lehoty poskytovania údajov
(1)
Údaje sa do údajovej základne poskytujú denne pri zaevidovaní akejkoľvek zmeny.
(2)
Údaje z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému10) sa poskytujú najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.
§ 12
Osobitný spôsob poskytovania údajov z účtu poistenca počas výpadku pripojenia s národným zdravotníckym informačným systémom
Počas výpadku pripojenia s národným zdravotníckym informačným systémom sa poskytujú národnému centru údaje z účtu poistenca záložným spôsobom prostredníctvom dátového nosiča CD, DVD alebo USB.
§ 13
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2015
Údaje z účtu poistenca je možné poskytovať prostredníctvom dátového nosiča CD, DVD alebo USB do 31. augusta 2015. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 12.
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2015.
Viliam Čislák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 107/2015 Z. z.
ČÍSELNÍKY ZDRAVOTNÍCKEJ INFORMATIKY
Číselný identifikátorčíselníka (OID) Názov číselníka Gestor číselníka
1.3.158.00165387.100.10.3 Stav kategorizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.9 Povolenie viacnásobnej preskripcie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.26 Zoznam zdravotných výkonov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.30 Okolnosti merania krvného tlaku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.35 Druh očkovaní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.52 Laboratórne položky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.58 Druhy nežiaducich reakcií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.66 Typy krvných skupín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.67 Typ platiteľa zdravotného poistenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.68 Dôvod ukončenia zdravotného poistenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.77 Typ zdravotného poistenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.91 Spôsob úhrady za dietetické potraviny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.92 Spôsob úhrady za zdravotnícke pomôcky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.93 Typ vzorky alebo biologického materiálu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.96 Skupiny limitov dietetických potravín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.104 Spôsob úhrady za liek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.112 Skratky výrobcov dietetických potravín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.114 Typy doplňujúcich informácií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.115 Anatomické miesta Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.117 Fázy menštruačného cyklu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.118 Kategória výsledku laboratórneho vyšetrenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.121 Spôsob odberu laboratórnej vzorky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.122 Transportné obaly laboratórnej vzorky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.123 Urgentnosť vyšetrenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.126 Druh zdravotníckych pomôcok a implantátov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.132 Metódy merania krvného tlaku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.145 Aplikačná forma dietetickej potraviny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.157 Nesprávny spôsob životosprávy, životný štýl Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.158 Alergény Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.159 Prejavy nežiaducich reakcií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.171 Spôsoby určenia dátumu pôrodu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.211 Merná jednotka zdravotníckej pomôcky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.248 Mikroorganizmus Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.25 Zoznam diagnóz Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
1.3.158.00165387.100.10.37 Druh odbornej činnosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
1.3.158.00165387.100.10.32 Charakter očkovania Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.36 Typ očkovania Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.116 Dôvod nevykonania očkovania Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.120 Reakcie po očkovaní Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
1.3.158.00165387.100.10.4 Stav registrácie Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.10 Skupina omamných a psychotropných látok Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.13 Lieková forma Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.22 Typ liekového upozornenia Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.83 Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.90 Spôsob podania Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.94 Viazanosť na lekársky predpis Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.105 Indikačná skupina Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.124 Skratky držiteľov rozhodnutia o registrácii lieku, skratky výrobcov Štátny ústav pre kontrolu lieči
1.3.158.00165387.100.10.125 Skratky výrobcov zdravotníckych pomôcok Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.161 Zoznam komponentov Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.164 Originalita lieku Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.197 Skupiny liekovej formy Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.198 Farmaceutická surovina Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.201 Typ doplňujúceho údaja kontraindikácie Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.202 Hodnotenie interakcie Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.203 Hodnotenie kontraindikácie Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.204 Kvalita zdroja Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.206 Typ dávkovania Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.207 Typ doplňujúceho údaja interakcie Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.208 Typ liekovej alergie Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.209 Závažnosť varovania interakcie Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.212 Trieda zdravotníckej pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.233 Závažnosť kontraindikácie Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.237 Indikácia Štátny ústav pre kontrolu liečiv
1.3.158.00165387.100.10.29 Typ kontaktnej osoby Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.31 Dôvod ukončenia a dočasného pozastavenia registrácie Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.34 Zdravotnícka odbornosť Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.38 Druh zariadenia v zdravotníctve Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.39 Odborné zameranie v zariadení Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.40 Zdravotnícke povolanie Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.41 Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia v zdravotníctve Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.87 Meracie jednotky pre zdravotnícku informatiku Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.95 Zásahové územie ambulancie záchrannej zdravotnej služby Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.119 Typ platiteľa za laboratórne vyšetrenie Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.149 Kód zriaďovateľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a inej organizácie v zdravotníctve Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.151 Právny vzťah zdravotníckeho pracovníka Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.155 Typ indikátora kvality Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.156 Oblasti indikátora kvality Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.188 Základná jednotka pre zdravotnícku informatiku Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.189 Typ jednotky pre zdravotnícku informatiku Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.190 Predpona pre zdravotnícku informatiku Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.191 Konverzia jednotky pre zdravotnícku informatiku Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.213 Typ identifikačného predmetu Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.222 Právny základ odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.223 Typ odboru odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.225 Typ starostlivosti pri výkone zdravotníckeho povolania Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.226 Zaradenie do evidenčného počtu Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.228 Titul pred menom zdravotníckeho pracovníka Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.229 Titul za menom zdravotníckeho pracovníka Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.230 Profesijný titul zdravotníckeho pracovníka Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.231 Druh licencie zdravotníckeho pracovníka Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.232 Dôvod ukončenia a pozastavenia platnosti licencie Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.235 Špecifikácia odborného zástupcu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.236 Typ zákonného zástupcu Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.249 Dostupnosť lieku v Slovenskej republike Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.250 Dostupnosť lieku v lekárni Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.251 Spôsob platby Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.252 Spôsob doručenia Národné centrum zdravotníckych informácií
1.3.158.00165387.100.10.253 Plánovaná zdravotná starostlivosť podľa čakacieho zoznamu Národné centrum zdravotníckych informácií
Príloha č. 2 k vyhláške č. 107/2015 Z. z.
PREBERANÉ ČÍSELNÍKY
Kód číselníka Číselný identifikátor číselníka (OID) Názov
CL000056 1.3.158.00165387.100.10.42 Právna forma organizácie
CL000023 1.3.158.00165387.100.10.43 Samosprávny kraj
CL000024 1.3.158.00165387.100.10.44 Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres
CL000025 1.3.158.00165387.100.10.45 Lokálna štatistická územná jednotka 2 –obec
CL000086 1.3.158.00165387.100.10.51 Krajina OSN
CL004001 1.3.158.00165387.100.10.53 Identifikátor
CL004004 1.3.158.00165387.100.10.54 Príbuzenský stav
CL003003 1.3.158.00165387.100.10.55 Pohlavie
CL004002 1.3.158.00165387.100.10.56 Rodinný stav
CL004003 1.3.158.00165387.100.10.57 Existenčný stav
CL000063 1.3.158.00165387.100.10.59 Titul za menom
CL010109 1.3.158.00165387.100.10.63 Typ zainteresovanej osoby
CL010139 1.3.158.00165387.100.10.75 Druh adresy
CL004005 1.3.158.00165387.100.10.76 Typ telefónneho čísla
CL000062 1.3.158.00165387.100.10.86 Titul pred menom
1.3.158.00165387.100.10.150 PSČ
1.3.158.00165387.100.10.205 Jednotka meny
CL005205 1.3.158.00165387.100.10.239 Ekonomická činnosť
CL010010 1.3.158.00165387.100.10.240 Inštitucionálne subsektory ESÚ 2010
0036 1.3.158.00165387.100.10.241 Druh vlastníctva
0069 1.3.158.00165387.100.10.242 Orgány ústrednej štátnej správy
CL010136 1.3.158.00165387.100.10.243 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
1)
§ 26a ods. 5, § 64 ods. 3, § 78a ods. 4 a § 79 ods. 1 písm. zc) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 3 ods. 3 písm. h) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 15 ods. 1 písm. y) až zb) a § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 34a ods. 6 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 5 ods. 4 a § 6 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 7 ods. 12, § 15 ods. 1 písm. ag), § 18 ods. 1 písm. z), § 23 ods. 1 písm. ao), § 60 ods. 1 písm. y) a § 129 ods. 2 písm. aa) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
2)
§ 25 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 7 ods. 5 písm. i) a ods. 6 písm. j) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
3)
§ 3 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
9)
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. v znení výnosu č. 276/2014 Z. z.
10)
§ 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.