108/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostíSlovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. apríla 2015 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o založení Spoločného hospodárskeho výboru.
Memorandum nadobudlo platnosť 22. apríla 2015 v súlade s článkom 6 ods. 1.
Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.