109/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

109
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. decembra 2014 bol v Skopje podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Macedónskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt.
Protokol nadobudol platnosť 11. apríla 2015 v súlade s článkom 13 ods. 1.
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.