11/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2014 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky.
Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2015 v súlade s článkom 8 ods. 1.
k oznámeniu č.11/2015
DOHODAmedzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie, (ďalej len "zmluvné strany"),
konštatujúc vzájomný záujem zmluvných strán o prehlbovanie a rozširovanie vzájomne výhodnej hospodárskej spolupráce v ropnej oblasti,
potvrdzujúc dlhodobé pozitívne skúsenosti v oblasti obchodovania a tranzitu ropy,
zohľadňujúc ustanovenia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci z 25. februára 2005,
Vychádzajúc z princípov rovnosti, vzájomnej výhody a dlhodobej spolupráce, za účelom zvyšovania energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky a Ruskej federácie
sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany vytvoria priaznivé podmienky pre zabezpečovanie dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky na vnútornú spotrebu v objeme do 6 miliónov ton za rok a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky do tretích krajín v objeme do 6 miliónov ton za rok.
Článok 2
Každoročné dodávky ropy na vnútornú spotrebu a tranzit ropy, stanovené v článku 1 tejto dohody, budú realizované na základe zmlúv (kontraktov) medzi slovenskými a ruskými hospodárskymi subjektmi.
Článok 3
Slovenská strana prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie plynulých dodávok ropy z Ruskej federácie na vnútornú spotrebu a tranzit ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky do tretích krajín.
Článok 4
1.
Koordináciu činnosti, týkajúcu sa plnenia tejto dohody, a kontrolu jej plnenia vykonávajú kompetentné orgány:
za slovenskú stranu - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
za ruskú stranu - Ministerstvo energetiky Ruskej federácie.
2.
Zmluvné strany sa budú v prípade zmeny kompetentných orgánov bezodkladne vzájomne informovať diplomatickou cestou.
Článok 5
Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť vykonávanie tejto dohody.
Článok 6
V prípade vzniku okolností, zabraňujúcich plneniu záväzkov z tejto dohody jednou zo zmluvných strán, uskutočnia kompetentné orgány zmluvných strán príslušné konzultácie na účel prijatia vzájomne prijateľných riešení na odstránenie vzniknutých skutočností a zabezpečenie vykonávania tejto dohody.
Spory a rozpory medzi zmluvnými stranami pri výklade a (alebo) použití ustanovení tejto dohody, ktoré sa nedajú odstrániť konzultáciami medzi kompetentnými orgánmi, sa budú riešiť rokovaniami medzi zmluvnými stranami.
Článok 7
V tejto dohode môžu byť vykonané zmeny, ktoré budú uvedené v osobitných protokoloch.
Článok 8
1.
Táto dohoda nadobúda platnosť odo dňa doručenia posledného oznámenia zmluvných strán diplomatickou cestou o vykonaní vnútroštátnych postupov, potrebných na nadobudnutie jej platnosti, avšak najskôr 1. januára 2015 a zostane v platnosti do 31. decembra 2029. Platnosť tejto dohody bude automaticky predlžovaná o ďalších päť rokov, ak najneskôr šesť mesiacov pred ukončením počiatočného obdobia alebo akéhokoľvek nasledujúceho obdobia platnosti dohody jedna zo zmluvných strán neoznámi písomne druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou svoj zámer ukončiť jej platnosť.
2.
Skončenie platnosti tejto dohody sa netýka plnenia záväzkov, stanovených v zmluvách (kontraktoch), uzatváraných v rámci tejto dohody počas jej platnosti.
Dané v Moskve dňa 5. decembra 2014 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Slovenskej republiky:
Pavol Pavlis v. r.
Za vládu Ruskej federácie:
Alexander Valentinovič Novak v. r.