111/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. júna 2008 bola v Luxemburgu za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 1276 z 10. februára 2009 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 5. marca 2009.
Ratifikačná listina bola 17. marca 2009 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európskej únie.
Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2015 v súlade s článkom 134.
Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej